Gebruiksovereenkomst

Inleiding

Bedankt dat je voor Mollie kiest!

In deze Gebruikersovereenkomst (“Overeenkomst”) zetten wij de voorwaarden uiteen die van toepassing zijn tussen u, het Bedrijf (waaronder in dit document ook wordt verstaan “u” of “uw”), waarvan de gegevens zijn opgenomen op de registratiepagina in de Betaalmodule onder ‘Bedrijfsgegevens’, en Mollie B.V. (waaronder in dit document ook wordt verstaan “Mollie”, “wij”, “ons” of “onze”). In deze Overeenkomst worden u en wij ieder aangeduid als Partij en gezamenlijk als Partijen.

Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Account

De rekening bij Mollie aangehouden op naam van het Bedrijf waarvoor het Bedrijf of waarvoor Mollie onder andere Betaalmethode(n) inschakelt, Transactie(s) registreert, Betaalmethoden en tegoeden bijhoudt;

API

De application programming interfaces die gebruikt kunnen worden om toegang te krijgen tot de betalingsmodule.

Applicatiekosten

Alle gebruiks-, wederkerende- of licentiekosten die door de Platform Merchant aan de Sub-merchant worden berekend.

Balans

De gelden welke door SMP zijn ontvangen namens het Bedrijf en waarop het Bedrijf, onder aftrek van de kosten van Mollie en eventueel andere door Mollie in rekening te brengen bedragen of door Mollie vast te houden gelden ter afdekking van het risico van mogelijke Terugvordering(en);

Bedrijf

Het Bedrijf dat de Betaalmodule van Mollie wil gebruiken voor onder andere (doch niet uitsluitend) de verkoop van producten en/of diensten aan Klanten;

Beta Diensten

Een pre-release dienst die nog niet algemeen beschikbaar is.

Betaaldiensten

De door Mollie geleverde diensten, welke via de website van het Bedrijf of op een andere wijze gegeven opdrachten van Klanten tot betaling door Klanten voor producten en/of diensten van het Bedrijf afhandelen, zulks met behulp van de Betaalmodule;

Betaalinformatie

Alle persoonlijke, financiële, kaart- of transactie-informatie behorend bij een Transactie welke is verwerkt middels de Betaalmodule;

Betaalmethode

De manier waarop een Klant het Bedrijf wenst te compenseren voor de geleverde of nog te leveren goederen of diensten. Deze manier van betalen dient door Mollie aangeboden te worden (aan het specifieke Bedrijf), door de Bedrijf aan zijn klant en daaruit voortvloeiende transacties dienen door de Betaalmodule verwerkt te kunnen worden;

Betaalmodule

Door Mollie ontwikkelde software waarmee:

 1. Transacties ter verwerking kunnen worden aangeboden aan Financiële Instellingen, eventueel via één of meer Intermediairs;
 2. Statusinformatie omtrent de verwerking van betalingen aan het Bedrijf kan worden getoond en/of per email kan worden verzonden;
 3. Het Bedrijf met behulp van een toegangscode gegevens met betrekking tot Transacties kan raadplegen op het Dashboard;
 4. Functies die beschikbaar worden gesteld, kunnen worden ingeschakeld.

Chargeback

Het bedrag dat op een betaalkaart wordt teruggestort nadat de Klant een Transactie bij ons of bij een Financiële Instelling met succes heeft betwist. Chargebacks kunnen het gevolg zijn van (i) ongeldigverklaring van een Transactie door een Financiële Instelling of Intermediair; (ii) gelden die per abuis of zonder autorisatie aan u zijn uitbetaald; en (iii) het indienen van een Transactie in strijd met de toepasselijke voorwaarden van een Betaalmethode, of wanneer het verwerken van de Transactie of uw gebruik van Mollie’s Betaaldiensten in strijd is met deze Overeenkomst.

Dashboard

Een door Mollie aan het Bedrijf via een toegangscode ter beschikking gestelde webpagina, waarmee door Mollie geregistreerde gegevens over historische Transacties zijn in te zien door het Bedrijf en waarin instellingen met betrekking tot de verstrekte dienstverlening door Mollie aan het Bedrijf kunnen worden gewijzigd;

Financiële Instelling(en)

Eén of meerdere banken of kredietinstellingen waarop de Betaalmodule is aangesloten en die Transactie(s) verwerken waarvoor via de Betaalmodule opdracht is gegeven;

Foutmelding(en)

Een foutmelding welke ertoe leidt dat u de Betaalmodule niet kan gebruiken op een wijze zoals bedoeld in deze Overeenkomst;

Fraude

Het opzettelijk misbruiken van Betaaldiensten, Betaalinformatie, Persoonsgegevens of het Dashboard met het doel onrechtmatig voordeel te verkrijgen;

Fraude Oplossing

Een softwareoplossing om fraude op te sporen en te voorkomen die door Mollie aan u ter beschikking wordt gesteld.

Garantie

De gelden die door Mollie worden aangehouden, door Mollie op uw Account worden ingehouden en/of door u op verzoek van Mollie afzonderlijk bij Mollie worden gestort als zekerheid voor Chargebacks, Terugbetalingen, boetes, kosten of andere verplichtingen die aan Mollie verschuldigd zijn. Dit kunnen ook persoonlijke of andere garanties of zekerheden omvatten die door Mollie worden vereist;

Gegevensbeschermingswetgeving

Alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de GDPR, alle lokale wet- en regelgeving die deze wetgeving wijzigt of vervangt, samen met alle nationale uitvoeringswetten in elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), voor zover van toepassing, in elk ander land, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ingetrokken, geconsolideerd of vervangen.

Intermediair(s)

Iedere eventuele Intermediair tussen Mollie en de Financiële Instellingen waaronder begrepen eigenaren van betaalproducten en -merken (zoals Currence, Visa, MasterCard en American Express) evenals de door hen gebruikte netwerken voor het transport en de verwerking van transacties, rechterlijke of overheidsinstanties;

Klant(en)

Uw klanten die wensen te betalen voor de door u aangeboden producten en/of diensten middels de Betaalmodule;

Merk(en)

Logo’s, merken, handelsnamen, slogans of andere aanduidingen van eigendom;

Mollie

Mollie B.V., kantoorhoudende aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam. Mollie B.V. heeft een vergunning voor het verlenen van betaaldiensten conform de Wet op het financieel toezicht (Wft), en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank onder relatienummer F0038.

Mollie Connect

Door Mollie ontwikkelde software waarmee Accounts op een eenrichtings manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld tussen een ‘Platform Merchant’ en een ‘Sub-merchant’, waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gebruik gemaakt van: kijkrechten, het beheren van Sub-merchants, het in rekening brengen van vergoedingen, het omleiden en splitsen van betalingen en het ontvangen van commissies voor doorverwijzingen.

Multi-currency Verwerking

Mollie ondersteunt de verwerking van Transacties in verschillende vreemde valuta’s, inclusief de betaling van deze Transacties op de Balans van de Organisatie in een andere valuta dan die waarin de Organisatie een betaling van haar Klant heeft aanvaard.

Oplossing

Een remedie of alternatieve manier van werken voor een Foutmelding nadat een Foutmelding door Mollie is ontvangen en bevestigd, op een dusdanige manier dat de Betaalmodule de met het Bedrijf afgesproken functionaliteit levert;

Persoonsgegeven(s)

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Platform

Alle soorten meerzijdige marktplaatsen en andere platforms voor elektronische handel of software;

Platform Merchant

De Account die via Mollie Connect een of meer Sub-merchants heeft aangesloten;

Platform Tarieven

Alle gebruiks-, wederkerende of licentiekosten die ook Mollie’s Tarieven kunnen inhouden en die door de Platform Merchant aan de Sub-merchant worden berekend;

SMP

De Stichting Mollie Payments, kantoorhoudend aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam. SMP ontvangt en beheert de namens de het Bedrijf ontvangen gelden. SMP is als derdengelden entiteit gelieerd aan Mollie B.V. en wordt derhalve door De Nederlandsche Bank in haar toezicht betrokken;

Split Payments

De Mollie Connect functionaliteit die gebruikt kan worden om betalingen te splitsen tussen een Platform Merchant en een Sub-merchant zoals beschreven in de Mollie Connect Documentatie voor het splitsen van betalingen.

Storing

Een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van de Betaalmodule welke ertoe leidt dat de Betaalmodule niet de met het Bedrijf afgesproken functionaliteit levert;

Sub-merchant

Het Account dat is verbonden met een Platform Merchant via Mollie Connect;

Tarieven

De vergoeding die aan Mollie moet worden betaald voor het gebruik van de Betaalmodule en de Betaaldiensten. De Tarieven omvatten kosten voor Transacties (zoals het verwerken van een betaling) en voor andere gebeurtenissen die verband houden met uw Mollie Account (zoals het afhandelen van een betwiste debitering of afschrijving of een verzoek om informatie);

Terugbetaling

De opdracht tot (gedeeltelijke) teruggave van gelden aan een Klant voor een bestaande Transactie;

Transactie(s)

Via de Website van het Bedrijf gegeven opdracht van Klant(en) tot betaling door Klant(en) voor producten en/of diensten van het Bedrijf, welke opdracht met behulp van de Betaalmodule ter financiële verwerking wordt aangeboden aan een of meer Financiële Instellingen;

Veiligheidsmaatregel

Elke procedure of maatregel welke door Mollie is opgesteld of wordt voorgesteld met het doel het risico op Fraude bij het gebruik van de Betaalmodule door het Bedrijf te verminderen. Dergelijke veiligheidsmaatregelen kunnen door Mollie of het Bedrijf worden geïmplementeerd via beleid, processen en/of systemen;

Website

Een of meer door het Bedrijf in stand gehouden websites of andere diensten, zoals apps voor mobiele telefoons.

ONDERDEEL 1: BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Artikel 1.1 Reikwijdte van deze Overeenkomst en de positie van Mollie

Deze Overeenkomst beschrijft de diensten die Mollie voor u kan verrichten, inclusief de Betaaldiensten die u in staat stellen om betalingen te accepteren van uw Klanten en de Klanten van uw Sub-merchants in ruil voor de door u en/of de door uw Sub-merchants geleverde producten en/of diensten. Mollie geeft een uitgebreidere beschrijving van de dienstverlening van Mollie en de eigenschappen daarvan in de op onze website en/of in uw Dashboard gepubliceerde documentatie, API’s en overige bronnen.

Mollie is niet aansprakelijk voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de Betaalmodule. Tijdens het leveren van de Betaaldiensten treedt Mollie op als technische dienstverlener voor de Financiële Instelling die de uiteindelijke Betaaldienst levert onder deze Overeenkomst.

ONDERDEEL 2: AANMELDING BIJ MOLLIE

Artikel 2.1 Registratieproces

De dienstverlening van Mollie is uitsluitend beschikbaar voor rechtspersonen en juridische constructies (bedrijven) en expliciet niet voor natuurlijke personen die betalingen willen ontvangen in de persoonlijke, familie of huishoudelijke sfeer. U bent verplicht zich bij Mollie te registreren alvorens u gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Registratie vindt plaats door het aanmaken van een Account. Om te voldoen aan anti-terrorisme, financiële dienstverlening en overige toepasselijke wet- en regelgeving en KYC (“Know Your Customer”) vereisten, zoals vereist door Mollie, haar gelieerde onderneming en/of opgelegd door Financiële Instellingen of intermediairs, Mollie is verplicht bepaalde informatie over u op te vragen. Tijdens het registratieproces zal Mollie daarom informatie opvragen over onder meer de naam van uw Bedrijf, de handelsnaam (indien van toepassing), adresgegevens, emailadres en telefoonnummer, nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer en alle andere informatie waar wij van tijd tot tijd redelijkerwijs om kunnen verzoeken en die u op ons eerste verzoek dient te verstrekken. U dient Mollie ook informatie te verstrekken over de uiteindelijk belanghebbende(n) van het Bedrijf. Tevens dient de persoon die u bij Mollie registreert daartoe bevoegd en gemachtigd te zijn. U bevestigt uw nationaliteit tijdens de registratie en dat u bevoegd bent zakelijke activiteiten te ontplooien in het geregistreerde land.

U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat alle informatie die u aan Mollie verstrekt juist, compleet en waarheidsgetrouw is en dat u de geregistreerde informatie bij elke wijziging onmiddellijk bijwerkt, zodat deze te allen tijde volledig, juist en actueel is. U bent verplicht Mollie onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in bedrijfsnaam, bedrijfsstatus, bedrijfsstructuur, soort en omvang van de dienstverlening of enige andere relevante wijzigingen. Mollie kan u ook om aanvullende informatie of ondersteunende documentatie verzoeken tijdens uw aanmelding en/of daarna, die u onmiddellijk op ons eerste verzoek dient te verstrekken. Wij kunnen uw Account met onmiddellijke ingang opschorten of deze Overeenkomst beëindigen zonder waarschuwing indien u deze informatie niet actueel houdt en/of indien u ons de gevraagde informatie niet op eerste verzoek verstrekt.

Mollie verschaft u een gebruikersnaam (partner ID) en een (tijdelijk) wachtwoord, dat u in bepaalde gevallen dient te wijzigen bij de eerste keer dat u inlogt bij Mollie. De door Mollie verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden. U bent zelf verantwoordelijk voor schade voortkomend uit misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord en u zult Mollie onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies, diefstal en/of misbruik daarvan.

Indien op u van toepassing, kunt na registratie betalingen ontvangen in uw Mollie Account, maar dit betekent niet dat uw aanvraag al door Mollie is geaccepteerd. Pas na een volledige verificatie zoals beschreven in artikel 2.3, zal Mollie besluiten om uw aanvraag te accepteren of te weigeren om volledige toegang te krijgen tot de Betaaldiensten. Uitbetalingen van de Balans zijn alleen mogelijk na volledige verificatie. Indien uw aanvraag wordt afgewezen en afhankelijk van de reden van afwijzing van uw aanvraag, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn de Balans aan u uit te betalen.

Artikel 2.2 Website(profielen)

U bent verplicht alle Websites (URLs) waarop de Betaaldiensten worden gebruikt bij Mollie te registreren. Dit kunt u doen door een Website profiel aan te maken in uw Account voor iedere URL. Het is niet toegestaan de Betaalmodule te gebruiken op andere Websites dan die expliciet en voorafgaand bij Mollie zijn geregistreerd. Ook is het niet toegestaan Transactie(s) via een ander Website profiel te initiëren dan het profiel behorend bij de Website waarop de Transactie is geïnitieerd. Naast de URL dient u de handelsnaam te registreren waaronder u via deze URL zaken doet. Deze informatie kan door Mollie gebruikt worden in de wijze waarop Transactie(s) op het rekeningafschrift van uw Klanten wordt weergegeven. Mollie is niet verantwoordelijk voor enige kosten voortkomend uit het feit dat Klanten de handelsnaam van een specifieke Transactie op hun rekeningafschrift niet herkennen.

U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat de URL(s) die u registreert bij Mollie geen illegaal, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal of uitingen bevat. Mollie zal het gebruik van de Betaalmodule ten behoeve van dergelijke URLs (na constatering) onmiddellijk beëindigen.

Daar waar u de voor Klanten beschikbare Betaalmethode(n) vermeldt, dit niet beperkt tot de betaalpagina van uw Website, bent u verplicht alle door u aangeboden Betaalmethode(n) op te nemen en dient u de Merk(en) behorende bij de Betaalmethode te tonen zoals voorgeschreven door de specifieke Betaalmethode. Geen van de Betaalmethode(n) of daaraan gekoppelde diensten mogen door u worden bekritiseerd of bewust verkeerd voorgesteld, noch is het u toegestaan activiteiten te ontplooien welke de belangen of Merk(en) van Mollie of de Betaalmethode(n) schaden. Mollie mag in een dergelijk geval onmiddellijk het gebruik van de Betaalmodule opschorten.

Artikel 2.3 Controle en Acceptatie

Na registratie controleren wij uw identiteit en beoordelen wij het risico dat uw Bedrijfsactiviteiten vormen voor Mollie op basis waarvan wij besluiten de Betaaldiensten wel of niet aan u beschikbaar te stellen. Mollie kan hiervoor uw informatie, inclusief de Persoonsgegevens van uw rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) of uiteindelijk belanghebbende(n), delen met elk aan haar gelieerde ondernemingen en elke Financiële Instelling. Voor deze controle-activiteiten kunnen wij u vragen additionele informatie beschikbaar te stellen, waaronder financiële overzichten, facturen, vergunningen of andere door overheidsinstanties uitgegeven identificaties of toestemmingen. Door acceptatie van deze Overeenkomst geeft u ons en de Financiële Instelling (indien dit noodzakelijk wordt geacht) toestemming informatie over u op te vragen en deze informatie ter beschikking te stellen aan derden waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijven welke zich bezighouden met de registratie van kredietwaardigheid en andere informatieverschaffers. Tevens geeft u deze derden hierbij toestemming dergelijke informatie over u aan ons te verschaffen. U bent zich ervan bewust dat dergelijke informatie (ook) naam, adres, (krediet)geschiedenis en andere data omvat. Mollie kan deze gegevens periodiek actualiseren om te bepalen of u doorlopend blijft voldoen aan onze voorwaarden en deze Overeenkomst.

U geeft Mollie hierbij toestemming informatie over u en uw aanvraag (ongeacht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen) en uw Account te delen met Mollie’s gelieerde ondernemingen en Financiële Instelling(en). Hieronder valt informatie:

 1. over Transactie(s) zodat Mollie, elke aan haar gelieerde onderneming en/of elke Financiële Instelling, kan voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit wettelijke eisen, of eisen van toezichthouders op grond van toepasselijke wet- en regelgeving;
 2. voor gebruik in relatie tot het beheer en onderhoud van de Betaaldiensten;
 3. waarmee de gegevens over u kunnen worden geregistreerd of geactualiseerd en waar de gegevens bijdragen aan een verbetering van de Betaaldiensten; en
 4. welke Mollie nodig heeft voor haar risicobeheersing.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we uw goedkeuring vragen een inspectie te uwer kantore uit te voeren of uw (financiële) administratie in te zien voor zover deze betrekking (kunnen) hebben op de mate en wijze waarop u aan deze Overeenkomst voldoet. In het geval u niet binnen de door ons gecommuniceerde termijn voldoet aan onze verzoeken tot informatie kan dit leiden tot schorsing of beëindiging van uw Account.

Indien expliciet door Partijen overeengekomen, kan Mollie uw informatie gebruiken om namens u een rekening aan te vragen bij de Financiële Instellingen of Intermediair(s) indien een dergelijke rekening benodigd is voor het verwerken van Transactie(s) via de Betaalmodule. In een dergelijk geval zal Mollie u informeren of een dergelijke rekening goed- of afgekeurd is.

ONDERDEEL 3: DIENSTVERLENING VAN MOLLIE

Artikel 3.1 Betaalmodule

Mollie spant zich naar beste vermogen in om de Betaalmodule voor u beschikbaar te houden. Mollie kan de volledige en permanente beschikbaarheid van de Betaalmodule echter niet garanderen. Mollie heeft daarbij het recht de Betaalmodule uit te schakelen vanwege onderhoud. Dit zal bij voorkeur ’s nachts plaatsvinden. Voorts heeft Mollie het recht op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de Betaalmodule. Mollie is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten specifiek voor het Bedrijf te handhaven, te wijzigen en/of toe te voegen.

Mollie behoudt zich het recht voor haar dienstverlening aan u onmiddellijk te staken, toegang tot de Betaalmodule te ontzeggen en deze Overeenkomst te beëindigen indien Mollie (vermoedt dat) u handelt in strijd met deze Overeenkomst. Mollie behoudt zich hierbij het recht voor eventuele hierdoor geleden schade op u te verhalen.

Indien u de Betaalmodule gebruikt op een wijze zoals hierna omschreven kwalificeert dit gebruik in ieder geval (doch niet uitsluitend) als in strijd met deze Overeenkomst:

 1. Koop en/of verkoop van goederen en/of diensten waarvan de aan- en/of verkoop in land van herkomst en/of het land waarin de goederen en/of diensten worden aangeboden, in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving of waardoor een onaanvaardbaar risico voor de reputatie van Mollie ontstaat;
 2. Het verkopen van producten en/of diensten door het Bedrijf zonder die producten en/of diensten te (kunnen of willen) leveren aan Klant(en) binnen een redelijke termijn;
 3. Gebruik van Persoonsgegevens in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel het onvoldoende informeren van Klanten op een wijze als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 4. Hacking, phishing, onbevoegd binnendringen in de systeem- en/of netwerkinfrastructuur van Mollie, Financiële Instellingen, Intermediairs, leveranciers en/of derden;
 5. Het incasseren van betalingen zonder rechtsgeldige overeenkomst tussen u en de Klant;
 6. Het opzettelijk misleiden van Klanten, Mollie, Financiële Instellingen, Intermediairs, leveranciers en/of derden; en
 7. Verzuimen om een Bedrijfsmodel op te zetten dat geschikt is voor een passende afhandeling van klachten en geschillen van Klanten, en
 8. Het plegen van Fraude, financiering van terrorisme, witwassen van geld, illegale activiteiten dan wel het bijdragen aan en/of het toestaan van frauduleuze of onwettige activiteiten.

Artikel 3.2 Betaalmethoden

De Betaalmodule stelt uw Klanten in staat van verschillende Betaalmethoden gebruik te maken. Iedere Betaalmethode heeft zijn eigen kenmerken, risico’s en voorwaarden, waaronder kosten(structuur), betaaltermijn, de manier waarop de uitbetaling plaatsvindt, en de mogelijkheid die Klanten wordt geboden betalingen te betwisten en terug te vorderen wat kan resulteren in een Terugbetaling of een Chargeback. Wij publiceren deze voorwaarden duidelijk op onze (openbare) website of verwijzen ernaar. Wanneer u een Betaalmethode inschakelt via het Dashboard gaan wij ervan uit dat u de kenmerken en voorwaarden van die Betaalmethode begrijpt en accepteert. Mollie kan in de toekomst nieuwe Betaalmethoden toevoegen welke over het algemeen geactiveerd dienen te worden alvorens ze in de Betaalmodule gebruikt kunnen worden. Mollie behoudt zich het recht voor Betaalmethoden te verwijderen uit de Betaalmodule en kan het Bedrijf het gebruik van een specifieke Betaalmethode ontzeggen.

Artikel 3.3 Vreemde valuta

Mollie biedt u de mogelijkheid betalingen van uw Klanten te ontvangen in meerdere (vreemde) valuta. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zet Mollie de betalingen vervolgens voor u om naar een bedrag in euro’s, tenzij anders overeengekomen tussen u en Mollie. Het door u te ontvangen bedrag in euro’s wordt door Mollie per individuele betaling berekend aan de hand van een inkoopbedrag (combinatie van onder meer de koers van de valuta op het moment van betaling en kosten zoals deze in rekening worden gebracht door de leverancier van Mollie en een opslag. De opslag wordt door Mollie doorgaans vastgesteld op twee (2) procent van de aan Mollie in rekening gebrachte wisselkoers, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

Terugbetalingen of Chargebacks aan uw Klant, ongeacht of deze plaatsvinden op uw initiatief of die van uw Klant, worden door Mollie omgerekend naar de (vreemde) valuta waarvan uw klant gebruik heeft gemaakt tijdens de betaling aan u. Uw klant ontvangt altijd het volledige bedrag van de betaling. Het bedrag dat aan u in rekening wordt gebracht voor een betaling wordt door Mollie berekend aan de hand van een inkoopbedrag (combinatie van onder meer de koers van de valuta op het moment van de terugbetaling en kosten zoals deze in rekening worden gebracht door de leverancier van Mollie) en een opslag. De opslag wordt door Mollie doorgaans vastgesteld op twee (2) procent van de aan Mollie in rekening gebrachte wisselkoers, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

Indien uw Account in aanmerking komt voor Multi-Currency Verwerking van Transacties, kan Mollie u de mogelijkheid bieden om de gelden op uw Balans te storten in een andere valuta dan de valuta waarin u de betaling van een Klant heeft geaccepteerd. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, moet u een geldige bankrekening registreren voor elke valuta waarvoor u de uitbetaling aanvraagt, gebaseerd op onze lijst van beschikbare valuta’s. Wij kunnen te allen tijde valuta’s toevoegen of verwijderen van onze lijst met beschikbare valuta’s, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Article 3.4. Mollie Connect

Mollie heeft Mollie Connect ontwikkeld, waarmee u de Mollie Connect functies onder andere kunt gebruiken in uw hoedanigheid als (i) Platform Merchant of (ii) als Sub-merchant:

 1. Als u een Platform Merchant bent, biedt Mollie Connect u de mogelijkheid om de Betaaldiensten te integreren in uw Platform of Website om uw Sub-merchants in staat te stellen betalingen te accepteren voor goederen en diensten die door uw Sub-merchant worden verkocht. Dit betekent dat u handelingen mag stellen namens uw Sub-merchants, op voorwaarde dat u dit doet in overeenstemming met deze Overeenkomst en de overeenkomst die u heeft met uw Sub-merchants. U moet ervoor zorgen dat u duidelijk en overzichtelijk de aard van uw Platform of Website en de activiteiten die u namens hen zult uitvoeren aan uw Sub-merchants uitlegt. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele Applicatiekosten en u moet eventuele Applicatiekosten duidelijk communiceren aan Sub-merchants voorafgaand aan het opleggen van dergelijke kosten.
 2. Wanneer u uw Mollie Account koppelt aan een Platform Merchant wordt u een Sub-merchant en kunt u de Platform Merchant machtigen om (onder andere):

  1. toegang te krijgen tot uw Mollie Account en de geselecteerde Transactiegegevens in uw Sub-merchant Account;
  2. u te helpen bij het creëren en beheren van Transacties met uw Klanten; en
  3. het verrekenen van Applicatiekosten (bijvoorbeeld vergoedingen voor het gebruik van de diensten van de Platform Merchant) met de aan u te betalen gelden uit Transacties die plaatsvinden met tussenkomst van de Platform Merchant. U dient afzonderlijke afspraken te maken met de Platform Merchant met betrekking tot eventuele Applicatiekosten die van toepassing kunnen zijn en deze Applicatiekosten worden bovenop Mollies tarieven voor de Betalingsdiensten die rechtstreeks aan u worden verleend, in rekening gebracht.

Mollie heeft een directe contractuele relatie met elke Sub-merchant en kan haar Betaaldiensten rechtstreeks aan elke Sub-merchant leveren. Het is u verboden om op enigerlei wijze Sub-aanbieders te verhinderen of te beperken in hun keuze om de Betaaldiensten te gebruiken buiten hun relatie met de Platform Merchant om.

Mollie Connect voorziet u van verschillende functies, zoals beschreven in de Mollie Connect Documentatie.

Artikel 3.4.1 Transacties opsplitsen met Mollie Connect

Als onderdeel van Mollie Connect heeft Mollie de Split Payments functionaliteit ontwikkeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Split Payments functionaliteit blijft de Platform Merchant eigenaar van een Transactie en kan hij de gelden van één Transactie verdelen en splitsen over de Balans(en) van één of meer Sub-merchants en de de eigen Balans van de Platform Merchant. Aangezien de Platform Merchant de eigenaar is van de Transactie, is de Transactie informatie alleen zichtbaar in het Dashboard van de Platform Merchant. De Sub-merchant ontvangt alleen die gelden op zijn Balans die door de Platform Merchant aan hem worden uitbetaald.

De Platform Merchant kan een kostprijs in rekening brengen aan zijn Sub-merchants voor het gebruik van zijn Platform of Website door de gelden van een Transactie op te delen tussen de Platform Merchant en de Sub-merchant. De Platform Merchant is als enige verantwoordelijk voor de communicatie over alle Platform kosten (met inbegrip van terugkerende vergoedingen) die aan Sub-merchants in rekening worden gebracht voor het gebruik van het Platform of de Website en voor het ontvangen van de uitdrukkelijke toestemming van de Sub-merchant alvorens dergelijke kosten op te leggen.

Bij gebruik van Split Payments is de Platform Merchant als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor de gevolgen van een Transactie jegens Mollie, alsmede voor de tarieven die door Mollie in rekening worden gebracht voor de Betaaldiensten, tenzij anders bepaald.

Artikel 3.5 Beta Diensten

Het kan voorkomen dat Mollie, naar eigen goeddunken, u uitnodigt om op test basis gebruik te maken van mogelijk nieuwe diensten of functies die in ontwikkeling zijn en nog niet beschikbaar zijn voor al onze klanten. Beta Diensten kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden, die Mollie aan u zal verstrekken voorafgaand aan het gebruik van de Beta Diensten. Dergelijke Beta Diensten en alle bijbehorende gesprekken en materialen die daarmee verband houden, worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van Mollie en zijn onderworpen aan de geheimhoudingsbepalingen van deze Overeenkomst. Mollie doet geen toezeggingen en geeft geen garanties dat de Beta Diensten zullen functioneren. Mollie kan de Beta Diensten op elk moment naar eigen goeddunken stopzetten. In afwijking van artikel 8.3, tenzij en voor zover verboden door toepasselijke wet- en regelgeving, is Mollie niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel dat voortvloeit uit of in verband staat met de Beta Diensten.

ONDERDEEL 4: UW VERPLICHTINGEN

Artikel 4.1 Verboden activiteiten

U zult uitsluitend betalingen accepteren en via Mollie’s Betaalmodule verwerken voor de rechtmatige verkoop van legale goederen en diensten volgens het vestigingsland van het Bedrijf en het vestigingsland van de Klant. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Nederlandse wetgeving eveneens van toepassing zijn. Er zijn bepaalde categorieën van bedrijven en activiteiten waarvoor de Betaaldiensten niet gebruikt kunnen worden. De meeste van deze categorieën worden opgelegd door de Financiële Instellingen en Intermediair(s) welke door Mollie gebruikt worden voor de verwerking van Transactie(s). Mollie houdt een lijst van verboden activiteiten bij. Activiteiten waar Mollie haar dienstverlening niet voor kan aanbieden omvatten onder meer (doch niet uitsluitend) de volgende categorieën: producten of diensten die een onacceptabel risico (kunnen) vormen voor de reputatie van Mollie, erotische content of diensten, hoog risico financiële producten of diensten, bepaalde geneesmiddelen, illegale of gestolen producten/diensten, illegale kansspelen, verdovende middelen en bepaalde voedingssupplementen. De volledige lijst van verboden activiteiten, producten en diensten is door Mollie beschikbaar gesteld via haar (openbare) website. Mollie kan deze lijst te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging wijzigen en activiteiten verwijderen of toevoegen.

Mollie kan naar eigen inzicht goederen en diensten weigeren die niet expliciet in deze lijst zijn opgenomen maar die een onacceptabel risico voor Mollie kunnen vormen op basis van haar interne beleid. Door registratie bij Mollie bevestigt u dat u onze dienstverlening niet zal gebruiken voor andere activiteiten dan die tijdens de registratie bij Mollie zijn goedgekeurd of expliciet achteraf door Mollie zijn goedgekeurd. Indien Mollie meent dan wel vermoedt dat u (desondanks) betalingen accepteert voor verboden activiteiten als bedoeld in deze Overeenkomst, beëindigt u deze verboden activiteiten onmiddellijk op verzoek van Mollie. Indien u de verboden activiteiten niet binnen de door Mollie gestelde termijn heeft beëindigd, behoudt Mollie zich het recht voor de Overeenkomst per direct op te zeggen. In geval van twijfel dient u contact op te nemen met Mollie Support voor nadere informatie. Indien Mollie vaststelt dat uw activiteiten een risico vormen voor Mollie dat niet verholpen kan worden, behoudt Mollie zich het recht voor deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen voor dergelijke activiteiten.

Artikel 4.2 Naleving wet- en regelgeving

U verklaart, staat er voor in en verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat al uw activiteiten, zowel online als offline, voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en deze Overeenkomst. U zorgt voor een correct gebruik van de Betaalmodule en de manier waarop de Betaalmodule wordt toegepast. U zult uw Klanten informeren hoe zij de Betaalmodule op een juiste en veilige manier kunnen gebruiken. Verder verklaart u, staat u ervoor in en verplicht u zich ertoe ervoor te zorgen dat u geen handelingen verricht of nalaat – en ziet erop toe dat uw Klanten geen handelingen verrichten of nalaten – waarvan u weet of redelijkerwijs dient te weten dat dit handelen of nalaten leidt tot een gebruik van de Betaalmodule dat frauduleus, strafbaar en/of onrechtmatig is, dan wel dan wel op enige andere wijze inbreuk maakt op deze Overeenkomst.

Mollie behoudt zich het recht voor te weigeren Betalingsdiensten te verlenen indien hierdoor het risico zou ontstaan dat Mollie in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 4.3 Informatievoorziening

U bent verantwoordelijk voor het duidelijk en overzichtelijk opnemen van de volgende informatie op uw site:

 1. uw contactinformatie (of dat van de klantenservice) bestaande uit (ten minste) adres, Kamer van Koophandel registratienummer of vergelijkbaar nummer (indien van toepassing) telefoonnummer en emailadres;
 2. informatie inzake de prijzen van uw producten en/of diensten;
 3. bezorginformatie, met name tijdslijnen en kosten;
 4. Betalingsvoorwaarden; en
 5. waar relevant, informatie inzake abonnementen, de duur van een abonnement en de wijze waarop deze kan worden opgezegd.

Artikel 4.4 Afhandeling van klachten van Klanten

U bent als enige verantwoordelijk voor de ondersteuning van uw Klanten. U bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van emails van Klanten binnen een redelijke termijn, wanneer de vragen in de emails betrekking hebben op uw goederen of diensten of het gebruik van de Betaalmodule. U zult ook duidelijk en pro-actief uw algemene voorwaarden, verzendbeleid, enige vertraging in bezorging of het annuleren van een order communiceren. Indien Mollie klachten ontvangt over u en dergelijke klachten maken een onderzoek of andere activiteiten uitgevoerd door Mollie noodzakelijk, zulks te bepalen door Mollie, dan heeft Mollie het recht u voor dit onderzoek nader te bepalen kosten in rekening te brengen.

Mollie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of uw Klanten voor de behandeling van deze klachten namens u en Mollie blijft uitdrukkelijk buiten de contractuele relatie tussen u en uw klant. Echter, in uitzonderlijke omstandigheden met betrekking tot een specifieke klacht, zoals maar niet beperkt tot het geval dat u niet reageert tijdens het onderzoek van Mollie of in het geval dat Mollie een sterk vermoeden heeft van Fraude, kan Mollie naar eigen inzicht en in overeenstemming met haar interne beleid besluiten namens u Terugstortingen uit te voeren aan de Klant voor een specifieke Transactie die door de Klant wordt betwist. U erkent en stemt ermee in dat, in afwijking van artikel 8.3, Mollie in een dergelijk geval geen aansprakelijkheid jegens u zal dragen, tenzij en voor zover toepasselijke wet- en regelgeving hieraan in de weg staan.

ONDERDEEL 5: BETALINGEN EN TEGOEDEN

Artikel 5.1 Waarborging Derdengelden

Mollie heeft de plicht de geldmiddelen welke namens u zijn ontvangen, veilig te stellen. Mollie maakt hiervoor gebruik van een separate entiteit, Stichting Mollie Payments (SMP). Partijen erkennen en stemmen in met het feit dat SMP gelden namens Partijen ontvangt en bewaart op de wijze zoals geïnstrueerd door Mollie. SMP is niet gehouden de correctheid van deze instructies van Mollie te verifiëren. Iedere betaling gedaan door SMP is derhalve gedaan op instructie van Mollie en iedere incorrecte betaling is derhalve de consequentie van een incorrecte instructie daartoe door Mollie. Ieder verzoek van u voor een betaling van een bedrag waar u recht op heeft of recht op meent te hebben, zal derhalve een verzoek zijn aan Mollie en u doet hierbij expliciet afstand van uw recht het bedrag te eisen van SMP of juridische actie te ondernemen een dergelijk bedrag van SMP te eisen.

Artikel 5.2 Tarieven

Mollie verleent haar Betaaldiensten tegen de kosten en Tarieven zoals vermeld op de tarievenpagina. De hoogte van de Tarieven welke Mollie u in rekening brengt wordt getoond in uw Dashboard. Daar waar dit niet het geval is zal het basistarief van kracht zijn dat wordt getoond op de openbare website van Mollie.

Artikel 5.2.1 Applicatiekosten, Platform en verlegde Tarieven

Afhankelijk van het gebruik van de Betaaldiensten, kan Mollie de Tarieven inhouden op de Balans van de Platform Merchant of op de Balans van de Sub-merchant. Indien u gebruik maakt van Mollie Connect, kunnen de Tarieven voor de Betaaldiensten worden verlegd van het Account van de Sub-merchant(s) naar het Account van de Platform Merchant.

De kosten die aan u in rekening worden gebracht voor het gebruik van de diensten van een Platform van een Platform Merchant, zijn afhankelijk van uw overeenkomst met de Platform Merchant. Mollie heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor Applicatiekosten of andere Platform Tarieven die aan u in rekening worden gebracht, hetgeen duidelijk aan u moet worden gemaakt in uw overeenkomst met de Platform Merchant.

Mollie kan Tarieven zijn overeengekomen met een Platform Merchant die anders zijn dan de Tarieven vermeld op de openbare website van Mollie. Mollie’s Tarieven zullen ofwel worden vermeld in uw Dashboard, of ze zullen worden geconsolideerd met de Platform Tarieven. Mollie heeft het recht om op uw Balans zowel Mollie’s Tarieven voor de Betaaldiensten als de Applicatiekosten of Platform Tarieven die de Platform Merchant aan ons heeft opgegeven in mindering te brengen.

Afhankelijk van de situatie kunnen de tarieven die een Platform Merchant voor het gebruik van zijn Platform of website in rekening brengt aan de Sub-merchant niet meegerekend worden met de tarieven die Mollie aanrekent aan de Sub-merchant voor het gebruik van de Betaaldiensten (indien van toepassing).

Artikel 5.2.2 Wijziging in Tarieven

Mollie is gerechtigd de Tarieven eenzijdig aan te passen. Indien dit een verhoging van het tarief betreft, zullen wij dit ten minste één (1) maand voordat dit nieuwe tarief van kracht wordt schriftelijk, via email of via het Mollie Dashboard aan u meedelen. Indien u ons binnen één (1) maand na het ontvangen van deze informatie van Mollie schriftelijk of via email op de hoogte stelt van het feit dat u het niet eens bent met deze verhoging, heeft u het recht deze Overeenkomst per de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt te beëindigen. Zonder bericht van uw kant en/of het uitblijven van het opzeggen van de Overeenkomst, zal de tariefsverhoging van kracht worden per de datum zoals door Mollie initieel vastgesteld.

Alle Tarieven genoemd in deze Overeenkomst of op de website van Mollie zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij expliciet anders vermeld. U bent als enige verantwoordelijk om te bepalen welke eventuele belastingen of vergoedingen van toepassing zijn in verband met uw Mollie Account, en het gebruik van Mollie Connect en de Betaaldiensten door de Platform Merchant of Sub-merchant. U bent verantwoordelijk voor het vaststellen, innen, rapporteren en afdragen van belastingen aan de juiste belastingautoriteiten. Indien Mollie verplicht is om belastingen in te houden, kan Mollie dergelijke belastingen inhouden op uw Balans en deze afdragen aan de juiste belastingautoriteit.

Artikel 5.3 Transacties

Mollie verwerkt uitsluitend Transacties welke geautoriseerd zijn door de relevante Intermediair(s) en/of de Financiële Instelling welke betrokken zijn bij de specifieke Betaalmethode en/of Klant. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de nauwkeurigheid van de aan de Betaalmodule aangeboden Transactiegegevens in relatie tot de aanschaf van de producten en/of diensten.

Bij iedere Transactie is uitsluitend sprake van een contractuele relatie tussen u en Klant(en) enerzijds en een Financiële Instelling en Klant anderzijds. Mollie en SMP staan uitdrukkelijk buiten deze contractuele relatie(s), hetgeen betekent dat voor SMP en/of Mollie ook geen verplichtingen bestaan of ontstaan als gevolg van die contractuele relatie(s).

Artikel 5.4 Chargebacks

Mollie geeft geen verklaringen en, garanties en verbindt zich niet tot en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Transacties welke geautoriseerd en afgerond zijn, maar welke in een later stadium in welke vorm dan ook worden teruggedraaid door de Klant of de Financiële Instelling. Dergelijke Chargebacks kunnen het gevolg zijn van (niet limitatief):

 1. een geschil met de Klant;
 2. ongeautoriseerde Transacties of Transacties waarvan wij reden hebben om aan te nemen dat deze ongeautoriseerd of onjuist zijn geautoriseerd;
 3. Transacties die niet voldoen aan de regels van het relevante transactie verwerkende netwerk of de betrokken kaartuitgevende instantie of deze Overeenkomst of welke onwettig of verdacht geacht worden;
 4. een terugdraaiing om welke reden dan ook aangevoerd door een kaart netwerk, de Financiële Instelling of de kaartuitgevende instelling van de Klant;
 5. schending van de toepasselijke regels van Betaalmethodes of schending van deze Overeenkomst; of
 6. wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat de Transactie onwettig of frauduleus is.

U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Chargeback ongeacht de reden of de timing ervan, ook indien een Chargeback reeds is beëindigd. In het geval van een Chargeback bent u onmiddellijk aansprakelijk jegens Mollie voor het gehele bedrag van de Chargeback vermeerderd met eventuele kosten en boetes, inclusief de boetes die Mollie vanuit de Intermediair(s) en Financiële Instelling opgelegd zou kunnen krijgen. U stemt ermee in dat Mollie, en geeft hierbij toestemming dat Mollie, bedragen die u verschuldigd bent aan Mollie (inclusief, maar niet beperkt tot, Chargebacks en Tarieven)kan verrekenen met de Balans in uw Account, dan wel kan debiteren van de bij Mollie bekende bankrekening welke gebruikt wordt voor de uitbetaling van Transacties. Indien Mollie niet in staat is deze vordering zelf te innen, zult u Mollie op eerste verzoek het volledige bedrag uitbetalen.

In aanvulling op bovenstaande is Mollie gerechtigd, bij een vermoeden dat een bepaalde Transactie kan resulteren in een Chargeback, het bedrag van de mogelijke Chargeback inclusief bijbehorende Tarieven, kosten en sancties vast te houden, dan wel in te houden op tegoeden verschuldigd aan u of uw Account, tot het moment waarop:

 1. een Chargeback is vastgesteld als gevolg van een klacht van een Klant, in welk geval de Financiële Instelling de gelden zal vasthouden;
 2. u succesvol een geschillenprocedure met betrekking tot een Chargeback heeft afgerond;
 3. onder toepasselijke wet- of regelgeving of onder de voorwaarden van een specifieke Betaalmethode de periode is verstreken gedurende welke een Klant de bewuste Transactie kan betwisten; of
 4. Mollie heeft vastgesteld dat een Chargeback niet meer zal plaatsvinden.

U heeft de mogelijkheid de u opgelegde Chargebacks te betwisten. Wij kunnen u hierbij assisteren door middel van notificaties en software. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onze rol of onze assistentie in het betwisten van de Chargeback. U verklaart ons tijdig, voor uw eigen rekening, te voorzien van de noodzakelijke informatie om de Chargeback te onderzoeken en te helpen oplossen en in elk geval binnen drie (3)werkdagen na ons verzoek tot informatie, tenzij anders overeengekomen. U geeft ons toestemming relevante informatie te delen met de kaarthouder, de kaart uitgevende instelling, de Intermediair, de Financiële Instelling en de aan ons gelieerde ondernemingen om een dispuut te helpen oplossen. U bent zich ervan bewust dat het ons niet tijdig voorzien van complete en accurate informatie kan resulteren in een definitieve, onomkeerbare Chargeback. Indien de kaart uitgevende instelling, de Betaaldienstverlener of de relevante Intermediair(s) een dispuut niet in uw voordeel beslecht(en), kunnen wij het bedrag van de Chargeback en de daaraan gerelateerde kosten van u vorderen, zoals beschreven in deze Overeenkomst. We behouden ons het recht voor kosten in rekening te brengen voor ons onderzoek en de bemiddelende rol inzake Chargebacks.

Mollie, de Financiële Instellingen of de Intermediair(s) kunnen besluiten dat u verantwoordelijk bent voor een excessief aantal Chargebacks. Een excessief aantal Chargebacks kan resulteren in aanvullende kosten en boetes. Ook kunnen ze leiden tot beperkingen in de wijze waarop u gebruik kunt maken van onze dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot:

 1. inhouding van de gelden op uw Balans ter dekking van enige (mogelijke) aansprakelijkheid uit hoofde van deze Overeenkomst;
 2. wijzigingen in de voorwaarden voor en hoogte van een door Mollie vast te houden Garantie;
 3. toepassing van bepaalde maatregelen in verband met de door Mollie verleende Betaaldiensten;
 4. verhoging van de in rekening gebrachte kosten;
 5. vertraging in uitbetalingen, of
 6. mogelijke schorsing of beëindiging van de door Mollie geleverde Betaaldiensten.

In het geval van een excessief aantal Chargebacks, kunnen de betrokken Financiële Instellingen en/of Intermediairs ook additionele controles en beperkingen doorvoeren in de verwerking van uw Transacties.

In het geval u een Platform Merchant bent en u gebruik maakt van Split Payments, bent u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Chargebacks en Terugbetalingen van de Sub-merchant, voor zover de Chargeback of Terugbetaling niet door Mollie kunnen worden geïnd van de Balans van de Sub-merchant.

Artikel 5.5 Tegoeden

Alle betalingen uitgevoerd door uw Klanten via een of meer Transactie(s) worden, na aftrek van de kosten welke ingehouden worden door de Financiële Instelling welke niet vervat zijn in de tarieven van Mollie, ontvangen door SMP. SMP is een separate entiteit welke als enige doel heeft de gelden welke namens u ontvangen zijn, veilig te stellen. SMP houdt bedragen welke u aan Mollie verschuldigd bent voor Mollie en het restant voor u. Waar nodig geeft u hierbij aan Mollie de volmacht alle betalingen welke betrekking hebben op uw Transacties(s) te ontvangen op de rekening(en) van SMP.

Artikel 5.6 Uitbetalingen

De uitbetaling van een Tegoed aan u wordt gedaan zoals ingesteld in uw Dashboard. In het geval Mollie een verschil constateert in de aan u gedane betaling en het nog uitstaande Tegoed, behoudt Mollie zich het recht voor het verschil te verrekenen of de incorrecte betaling terug te vorderen tot de situatie is gecorrigeerd. U kunt de frequentie van de uitbetaling instellen in het Dashboard.

Mollie is gerechtigd de frequentie van uitbetalingen te wijzigen of Betaaldiensten en uitbetalingen (tijdelijk) te staken, dan wel transacties te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van klachten, beslagleggingen, pandrechten of onderzoek naar mogelijke fraude (zie ook artikel 6.1). Uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Betaalmodule blijven gedurende deze periode onverkort van kracht.

In het uitzonderlijke geval dat Mollie geen vereffening van de Balans op uw Account kan uitvoeren, dan behoudt Mollie zich, voor zover wettelijk toegestaan, voor welk geval dan ook, het recht voor om deze gelden binnen één (1) jaar na haar laatste kennisgeving aan u over te maken naar haar eigen rekeningen. In een dergelijk geval heeft u de mogelijkheid om binnen vijf (5) jaar na de sluiting van uw Mollie Account een verzoek in te dienen om deze tegoeden terug te krijgen door een e-mail te sturen naar complaints@mollie.com. Mollie zal uw verzoek onderzoeken binnen een redelijke termijn en op voorwaarde dat u Mollie de vereiste informatie verstrekt. Afhankelijk van de reden waarom Mollie geen verrekening van de Balans op uw Account kan uitvoeren, is het mogelijk dat wij de Balans niet aan u kunnen uitbetalen.

ONDERDEEL 6: VEILIGHEID EN GEHEIMHOUDING

Artikel 6.1 Fraude

Mollie heeft het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel de Dienstverlening en/of uitbetalingen tijdelijk te staken in het geval van (een vermoeden van) Fraude, indicaties van Fraude, illegale activiteiten en/of enige andere situaties waarin nader onderzoek uitgevoerd dient te worden. Bovendien kan Mollie, zoals vermeld in artikel 4.4., in uitzonderlijke omstandigheden besluiten om namens u Terugbetalingen aan uw Klanten uit te voeren. U zult via email of telefonisch hiervan op de hoogte worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie bij wet verboden is of niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek; Mollie is niet aansprakelijk voor schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

Artikel 6.2 Veiligheid en Fraudemaatregelen

Mollie kan u veiligheidsprocedures en -maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van Fraude. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten welke ontwikkeld zijn door Mollie of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde (two-factor) authenticatie voor het inloggen in het Dashboard. U stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en daaruit dat te kiezen wat passend is voor uw activiteiten teneinde u te beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door Mollie worden aangereikt. Het uitschakelen van of de weigering de veiligheidsmaatregelen en/of -procedures te gebruiken, verhoogt de kans op ongeautoriseerde transacties.

Indien voor u van toepassing, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van verloren of gestolen kaarten waarmee goederen en/of diensten op uw Website worden aangeschaft. Mollie is niet verantwoordelijk voor en vrijwaart u ook niet van verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik van verloren of gestolen data bij de Betaaldiensten. Dit heeft ook betrekking op verliezen welke ontstaan door het gebruik van verloren of gestolen creditcards om aankopen te doen via uw Website of veroorzaakt door het in verkeerde handen raken van de gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast zult u ons volledig vergoeden voor eventuele verliezen die wij lijden als gevolg van het gebruik van verloren of gestolen inloggegevens of accounts.

Artikel 6.3 Geheimhouding

Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij (met inbegrip van de gelieerde ondernemingen) die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van de Overeenkomst.

Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere Partij aan de bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel die Mollie verplicht is aan een Intermediair aan te leveren op basis van met zodanige Intermediair gemaakte afspraken. Mollie kan ook toegang krijgen tot niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, die op geen enkele wijze de Klant, het Bedrijf of enig ander individu identificeren, en deze gegevens samenvoegen en gebruiken. Mollie kan deze gegevens gebruiken om a) beter te begrijpen hoe haar klanten de Betaaldiensten gebruiken; b) haar klanten meer informatie te verstrekken over het gebruik en de voordelen van de Betaaldiensten; c) de bedrijfsproductiviteit te verbeteren, onder meer door nuttige bedrijfsinzichten te creëren uit geaggregeerde data die bedrijven in staat stellen hun bedrijfsprestaties te vergelijken met dergelijke geaggregeerde gegevens; en d) de Betaaldiensten anderszins te verbeteren.

Mollie is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan een Intermediair en/of een Financiële Instelling in het geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de Betaalmodule en/of op verzoek van een Intermediair en/of Financiële Instelling.

Mollie heeft het recht om informatie (met inbegrip van vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan elk van haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 6.4. Bescherming tegen fraude

Mollie kan u een Fraude Oplossing aanbieden om de door Mollie verwerkte Transacties te screenen. Deze Fraude Oplossing kan onder meer processen of applicaties omvatten die zijn ontwikkeld door Mollie, aan Mollie gelieerde ondernemingen of derden. De Fraude Oplossing voert een aantal controles uit op de Transacties en scoort elke Transactie op de waarschijnlijkheid dat deze frauduleus is. Mollie kan u de optie bieden om deze scores om te zetten in een “goedkeuren” of “afwijzen” status van de Transactie. Indien u dit niet doet, of u wordt hier niet om gevraagd, worden de standaard instellingen van Mollie toegepast. Mollie kan kosten in rekening brengen voor de Fraude Oplossing zoals aangegeven op de website of in uw Dashboard.

De Fraude Oplossing garandeert niet dat frauduleuze Transacties worden voorkomen, noch geeft het bescherming tegen Chargebacks of boetes. Ongeacht de behaalde score kunnen Transacties frauduleus of niet-frauduleus zijn.

Mollie behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de waarden zoals door u ingesteld in de Fraude Oplossing te wijzigen indien Mollie naar haar redelijk oordeel van mening is dat deze waarde instelling een onaanvaardbaar risico vormt voor het accepteren van frauduleuze Transacties of het aantal Chargebacks aanzienlijk kan verhogen, dan wel verhoogt.

Hoewel de Fraude Oplossing u meer mogelijkheden biedt om uw Transacties te controleren en uw bedrijf te beschermen tegen geschillen met uw Klanten, bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor de Transacties die u kiest te accepteren, inclusief de Transacties die later worden betwist of frauduleus blijken te zijn.

ONDERDEEL 7: PRIVACY

Artikel 7.1 Verantwoordelijkheden Partijen in het kader van verwerking van Persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst worden Persoonsgegevens verwerkt. Mollie verwerkt Persoonsgegevens i) in het kader van haar Betaaldiensten; ii) in verband met wettelijke verplichtingen; iii) om de veiligheid en integriteit van de financiële sector te waarborgen, bijvoorbeeld door het signaleren, onderzoeken, voorkomen en actief tegengaan van (pogingen tot) crimineel/illegaal gedrag; en iv) om onze diensten en producten te analyseren, te ontwikkelen en te verbeteren. In onze Privacyverklaring leggen we meer in detail uit hoe en voor welke doeleinden we de Persoonsgegevens die Mollie van u en uw Klanten verwerkt verzamelen, gebruiken, bewaren, bekendmaken en beveiligen.

U verbindt zich ertoe dat u voldoet aan alle vereisten die de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving stelt aan de verwerking van Persoonsgegevens zoals deze aan de Betaalmodule worden aangeboden door u als Bedrijf of door uw Klanten. In het geval u niet voldoet aan deze verplichting of in het geval dat een Intermediair of Financiële Instelling, rechter of overheidsinstelling dit verzoekt of vereist van Mollie, zal Mollie gerechtigd zijn haar verplichtingen jegens u op te schorten.

Indien voor u van toepassing, zult u te allen tijde voldoen aan de regels zoals vastgelegd in de (relevante delen van de) Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS) en de Payment Application Data Security Standards (PA-DSS). Indien (desondanks) toch sprake is van een zogenoemde ‘Account Data Compromise’ (ADC) en deze plaatsvindt door uw toedoen, bent u hiervoor aansprakelijk. In het geval Mollie en/of een Intermediair onderzoek doet naar aanleiding van een ADC en aan dit onderzoek kosten zijn verbonden, accepteert u deze kosten, boetes en sancties bij dezen en bij voorbaat, echter alleen voor zover Mollie de omvang, dan wel een indicatie, van deze kosten voorafgaand met u heeft gedeeld. Informatie over PCI-DSS vindt u op de website van de PCI Council.

Indien Mollie het nodig acht te controleren of u voldoet aan genoemde PCI-standaarden, zult u per omgaande de documentatie verstrekken waaruit dit duidelijk en ondubbelzinnig blijkt. U verklaart alleen gebruik te maken van toeleveranciers die voldoen aan de PCI-standaarden waar het gaat om de opslag en het transport van Transactie data met name, maar niet uitsluitend, betrekking hebbend op het kaartnummer (het zogenaamde Primary Account Number of PAN), de expiratiedata van kaarten en de CVV2-code. U wordt aangeraden dergelijke data in het geheel niet op te slaan en bent zich ervan bewust dat het te allen tijde strikt verboden is de CVV2-code in enige vorm op te slaan.

In uw overeenkomst met uw Klant, of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie met uw Klant, dient u te vermelden dat u Mollie gebruikt voor de verwerking van Transacties, en dat Persoonsgegevens van uw Klant in dit kader worden gedeeld met Mollie en aan haar gelieerde ondernemingen. Indien van toepassing, dient u ervoor te zorgen dat uw Klant, direct of indirect, Mollie en aan haar gelieerde ondernemingen alle vereiste (uitdrukkelijke) toestemmingen geeft als bedoeld in de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving.

Artikel 7.2. Bescherming van Persoonsgegevens

Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de Persoonsgegevens die in haar bezit zijn en zal alle administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen die vanuit commercieel oogpunt redelijk zijn om uw Persoonsgegevens en betaalgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Ondanks het bovenstaande kan Mollie niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of te omzeilen en de Persoonsgegevens en/of betaalgegevens voor malafide doeleinden te gebruiken. U aanvaardt dit risico als u uw eigen Persoonsgegevens en die van uw Klanten aan ons verstrekt. U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van de Persoonsgegevens die u verwerkt via uw Website(s), uw app, of die u anderszins in uw bezit heeft.

In het geval van (het vermoeden van) een datalek bij uw organisatie waar mogelijk betaalgegevens bij betrokken zijn, dient u Mollie onverwijld, en in geen geval later dan twee dagen (48 uur) na ontdekking van het datalek, op de hoogte te stellen van dit datalek. Mollie of een andere Financiële Instelling kunnen additionele informatie verzoeken met betrekking tot dit datalek in welk geval u dergelijke informatie per omgaande zult verstrekken.

Elke Partij verbindt zich ertoe alle nodige stappen te ondernemen om de Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden. Mollie stelt Persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking i) in het kader van de Betaaldiensten; en ii) indien wettelijk vereist. In andere situaties onthouden Partijen zich ervan Persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, behalve aan Mollie wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten.

Daarnaast kan Mollie, in het geval Mollie klachten of vragen van uw Klanten over u ontvangt, uw contactgegevens delen met uw Klanten.

Voor meer informatie over vertrouwelijkheid van informatie in het algemeen wordt verwezen naar artikel 6.3.

ONDERDEEL 8: SLOTBEPALINGEN

Artikel 8.1 Derdenbeding

Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tevens een derdenbeding (als bedoeld in artikel 6:253 BW) inhoudt voor en ten behoeve van SMP. Rechten van Partijen onder deze Overeenkomst behoeven geen goedkeuring van enige derde partij.

Artikel 8.2 Vrijwaring

U vrijwaart Mollie en SMP voor aanspraken (alsmede alle kosten die in het kader van een dergelijke aanspraak door Mollie of de gelieerde ondernemingen gemaakt worden) van Klanten, Financiële Instellingen, Intermediairs en/of derden voortvloeiend uit:

 1. misbruik door het Bedrijf van de Betaalmodule, zoals gedefinieerd in artikel 3.1;
 2. gebreken aan de Website en/of gebreken aan de door het Bedrijf aangeboden producten en/of diensten;
 3. het niet-nakomen door het Bedrijf van verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 4. niet-nakoming en/of onrechtmatig handelen in de ruimste zin van het woord door u ten opzichte van Klanten en/of derden.

Indien u een Platform Merchant bent, zult u Mollie schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met vorderingen van de Sub-merchant jegens Mollie als gevolg van niet-naleving door u van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Artikel 8.3 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidstelling van Mollie dient schriftelijk te gebeuren nadat Mollie een redelijke periode heeft gekregen een passende oplossing te bieden. Indien Mollie aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door u geleden schade, zal Mollie slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte of gevolgschade, zelfs indien die schade kon worden voorzien. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste (investerings)kansen, gemiste besparingen.

Indien en voor zover Mollie aansprakelijk is jegens u, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat u ter zake van deze Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Mollie heeft voldaan in de vorm van in rekening gebrachte tarieven. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Mollie beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Mollie ontvangen bedragen krachtens Overeenkomst, exclusief BTW. De aansprakelijkheid van Mollie is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, tenzij en voor zover verboden door de toepasselijke wet- en regelgeving, in alle gevallen beperkt tot EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident. Iedere claim tegen Mollie verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan u is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Mollie.

Artikel 8.4 Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk in het geval van overmacht. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Partijen liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Partijen in redelijkheid niet kunnen worden gehouden hun verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen (inclusief gelieerde ondernemingen) ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Mollie, Mollies gelieerde ondernemingen, het Bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan Mollie, haar gelieerde ondernemingen, het Bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Mollie of door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8.5 Intellectueel Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van het platform of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Mollie of de met haar gelieerde ondernemingen.

U heeft een gebruiksrecht ten aanzien van een Betaaldienst voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in deze Overeenkomst doet overigens enig recht aan u toekomen ten aanzien van het platform en/of de Betaalmodule of daarmee verband houdende zaken.

U heeft nimmer het recht enige aanpassing op het platform en/of de Betaalmodule te maken, noch heeft u het recht enige kopie daarvan te maken, het platform en/of de Betaalmodule te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Artikel 8.6 Klachten, Storingen en ondersteuning

Wanneer u een probleem constateert waardoor de Betaalmodule niet te gebruiken is op de wijze als bepaald in de Overeenkomst, dient u dit zo snel mogelijk te melden bij Mollie. Mollie zal de melding verwerken in haar registratiesysteem en zich vervolgens maximaal inzetten binnen een redelijke termijn tot een remedie te komen voor een Storing, zodat de Betaalmodule weer de overeengekomen functionaliteit biedt. Mollie zal zich gedurende kantooruren beschikbaar houden voor een redelijk niveau van technische ondersteuning aan u bij het gebruik van de Betaalmodule.

U dient Mollie zo snel mogelijk na constatering op de hoogte te stellen van een Storing. In het geval van een Storing, dient het volgende protocol gevolgd te worden:

 1. u dient Mollie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de Storing, en in ieder geval uiterlijk binnen twee (2) uur nadat u zich bewust bent geworden van de Storing;
 2. Mollie zal zorgdragen voor de registratie en zal u voorzien van een ticket(nummer) als referentie naar de Storing; en
 3. Mollie zal een onderzoek starten naar de Storing en zich inspannen binnen een redelijke tijd tot een Oplossing te komen;
 4. Mollie zal u informeren over de gerealiseerde Oplossing.

Als u een klacht heeft over de door ons verleende Betaaldiensten, kunt u contact opnemen met complaints@mollie.com. Meer informatie over ons klachtenbeleid is te vinden op onze openbare website. Wij zullen ons antwoord schriftelijk verstrekken op een duurzame drager (waaronder eventueel per e-mail).

Artikel 8.7 Verklaringen omtrent Financiële Instellingen

De volgende Financiële Instellingen treden op als verwerker:

 • Voor Transacties verwerkt onder de merken van Mastercard en Visa:

  1. Valitor hf, kantoorhoudend Laugavegur 77 – 101 Reykjavík, Sími 525-2000, IJsland met telefoonnummer +354 525 2000;
  2. Checkout SAS, een société par actions simplifiée, naar Frans recht ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 841033970, met maatschappelijke zetel op het adres 37-39 rue de Surène, 75008 Parijs, Frankrijk.;
 • Voor Transacties onder het American Express merk worden verwerkt door American Express Travel Related Services Company INC en/of American Express Payment Services Limited, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam-Zuidoost, telefoon: +31 20 504 8504.

U erkent en stemt ermee in dat de hierboven genoemde Financiële Instellingen:

 1. de betrokken partij(en) zijn die over de licenties beschikken om de verwerking van genoemde Transactie(s) aan u aan te bieden;
 2. verantwoordelijk zijn u op de hoogte te stellen van de regels waaraan u dient te voldoen uit hoofde van de genoemde merken, maar dat deze informatie via Mollie aan u kan worden verstrekt;
 3. verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke uitbetaling van tegoeden; en
 4. verantwoordelijk zijn voor alle gelden welke in tijdelijk worden vastgehouden (door de Financiële Instelling) als garantie voor mogelijke Chargebacks of Terugbetalingen (zie hiervoor artikel E.4).

Artikel 8.8 Duur, einde en overdracht van deze Overeenkomst

U accepteert dat voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn als onderdeel van het registratieproces zoals beschreven in artikel 2.1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Mollie uw eerste Transactie verwerkt. Als aan de voornoemde opschortende voorwaarde niet binnen twaalf (12) maanden is voldaan na acceptatie van deze Overeenkomst, dan zal de Overeenkomst definitief niet tot stand komen. Bij tijdige voldoening aan de opschortende voorwaarde zal deze Overeenkomst voor onbepaalde tijd worden aangegaan, tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd. Mollie heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, daarbij een termijn in acht te nemen van ten minste twee (2) kalendermaanden.

Mollie kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang (schriftelijk) beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving in het geval het Bedrijf:

 1. betrokken is bij illegale activiteiten, witwassen van geld, financiering van terrorisme, of Fraude;
 2. onderworpen is aan een insolventieprocedure of failliet is verklaard, uitstel van betaling heeft gekregen, haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt of geliquideerd is;
 3. niet voldoet aan het interne beleid of de risicobereidheid van Mollie, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast;
 4. producten of diensten levert waarvan Mollie redelijkerwijs vermoedt dat deze in strijd zijn met de wetgeving in het land van waaruit of waarin deze worden aangeboden;
 5. het type diensten of producten wezenlijk heeft gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mollie voor het gebruik van de Betaaldiensten;
 6. niet meer aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, het netwerkreglement en/of toepasselijke wet- en regelgeving na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.
 7. zich bevindt in de situaties genoemd in de artikelen: 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 en/of 6.1.

U kunt deze Overeenkomst altijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) kalendermaanden.

Artikel 8.9 Diverse overige bepalingen

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen u en Mollie en blijft van toepassing na beëindiging van de dienstverlening, ongeacht of u deze beëindiging expliciet aan ons heeft meegedeeld. De toepasselijkheid van eventuele andere (gebruiks)voorwaarden of overeenkomsten wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Een afwijking van deze Overeenkomst is slechts geldig indien Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle vorige overeenkomsten welke terzake aangegaan zijn tussen Partijen, ongeacht of deze overeenkomsten mondeling zijn gemaakt of schriftelijk zijn vastgelegd. Mollie behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te wijzigen. De kennisgeving hiervan kan schriftelijk, per e-mail of via het Mollie Dashboard plaatsvinden. De wijzigingen treden één (1) maand na kennisgeving in werking, tenzij anders bepaald. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze wijzigingen, heeft u het recht de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en Partijen zullen geschillen voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal die bepaling worden doorgehaald, en zullen de overige bepalingen en artikelen volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

Mollie heeft het recht bepaalde onderdelen van haar dienstverlening uit te besteden aan een gelieerde onderneming of een derde partij.

U mag geen rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen of toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mollie, welke toestemming onder bepaalde, op dat moment vast te stellen voorwaarden kan worden gegeven. U geeft Mollie hierbij bij voorbaat toestemming als bedoeld in Boek 6, artikel 159 van het Burgerlijk Wetboek (BW) om rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst op enig moment over te dragen of te cederen aan een aan Mollie gelieerde onderneming of een door Mollie aan te wijzen derde. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verplicht u zich voornoemde toestemming eveneens schriftelijk te bevestigen.

Gebruiksovereenkomst historie