Gebruiksovereenkomst

Inleiding

Deze Gebruiksovereenkomst vormt een juridische overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u, het Bedrijf (waaronder in dit document ook moet worden begrepen “u” of “uw”) waarvan de gegevens op de registratiepagina zijn opgenomen onder ‘bedrijfsgegevens’ en Mollie B.V. (waaronder in dit document ook moeten worden begrepen “Mollie”, “wij”, “ons” of “onze”). In deze Overeenkomst wordt naar u en ons gezamenlijk gerefereerd als Partijen.

Deze Overeenkomst bestaan uit acht (8) onderdelen, te weten A tot en met H. De belangrijkste onderwerpen in ieder onderdeel zijn:

 1. Reikwijdte Overeenkomst en positie van Mollie;
 2. Aanmelding bij Mollie;
 3. Dienstverlening van Mollie;
 4. Uw verplichtingen;
 5. Betalingen en tegoeden;
 6. Veiligheid en geheimhouding;
 7. Privacy; en
 8. Slotbepalingen.

Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Account

De rekening bij Mollie aangehouden op naam van het Bedrijf waarvoor het Bedrijf of waarvoor Mollie onder andere Betaalmethode(n) inschakelt, Transactie(s) registreert, Betaalmethoden en tegoeden bijhoudt;

Betaaldiensten

De door Mollie geleverde diensten, welke via de website van het Bedrijf of op een andere wijze gegeven opdrachten van Klanten tot betaling door Klanten voor producten en/of diensten van het Bedrijf afhandelen, zulks met behulp van de Betaalmodule;

Betaalinformatie

Alle persoonlijke, financiële, kaart- of transactie-informatie behorend bij een Transactie welke is verwerkt middels de Betaalmodule;

Betaalmethode

De manier waarop een Klant het bedrijf wenst te compenseren voor de geleverde of nog te leveren goederen of diensten. Deze manier van betalen dient door Mollie aangeboden te worden (aan het specifieke bedrijf), door de bedrijf aan zijn klant en daaruit voortvloeiende transacties dienen door de Betaalmodule verwerkt te kunnen worden;

Betaalmodule

Door Mollie ontwikkelde software waarmee:

 • Transacties ter verwerking kunnen worden aangeboden aan Financiële Instellingen, eventueel via één of meer Intermediairs;
 • Statusinformatie omtrent de verwerking van betalingen aan het Bedrijf kan worden getoond en/of per email kan worden verzonden;
 • Het Bedrijf met behulp van een toegangscode gegevens met betrekking tot Transacties kan raadplegen op het Dashboard;

Dashboard

Een door Mollie aan het Bedrijf via een toegangscode ter beschikking gestelde webpagina, waarmee door Mollie geregistreerde gegevens over historische Transacties zijn in te zien door het Bedrijf en waarin instellingen met betrekking tot de verstrekte dienstverlening door Mollie aan het Bedrijf kunnen worden gewijzigd;

Financiële Instelling(en)

Eén of meerdere banken of kredietinstellingen waarop de Betaalmodule is aangesloten en die Transactie(s) verwerken waarvoor via de Betaalmodule opdracht is gegeven;

Foutmelding(en)

Een foutmelding welke ertoe leidt dat u de Betaalmodule niet kan gebruiken op een wijze zoals bedoeld in deze Overeenkomst;

Fraude

Het opzettelijk misbruiken van Betaaldiensten, Betaalinformatie, Persoonsgegevens of het Dashboard met het doel onrechtmatig voordeel te verkrijgen;

Intermediair(s)

Iedere eventuele Intermediair tussen Mollie en de Financiële Instellingen waaronder begrepen eigenaren van betaalproducten en -merken (zoals Currence, Visa, MasterCard en American Express) evenals de door hen gebruikte netwerken voor het transport en de verwerking van transacties, rechterlijke of overheidsinstanties;

Klant(en)

Uw klanten die wensen te betalen voor de door u aangeboden producten en/of diensten middels de Betaalmodule;

Marktplaats

Een groep van bedrijven die via een gemeenschappelijk handelsplatform en website hun producten of diensten verkopen.

Marktplaats entiteit

De eigenaar en/of de rechthebbende van het handelsplatform en website waarop andere bedrijven (‘Deelnemers’) hun producten of diensten verkopen.

Merk(en)

Logo’s, merken, handelsnamen, slogans of andere aanduidingen van eigendom.

Bedrijf

Het bedrijf dat de Betaalmodule van Mollie wil gebruiken voor onder andere (doch niet uitsluitend) de verkoop van producten en/of diensten aan Klanten;

Mollie

Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam. Mollie B.V. beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de Wft en staat als zodanig onder toezicht van De Nederlandsche Bank;

Oplossing

Een remedie of alternatieve manier van werken voor een Foutmelding nadat een Foutmelding door Mollie is ontvangen en bevestigd, op een dusdanige manier dat de Betaalmodule de met het Bedrijf afgesproken functionaliteit levert;

Overeenkomst

Deze gebruiksovereenkomst welke een juridische overeenkomst vormt tussen u en Mollie;

Partijen

Zowel het Bedrijf als Mollie;

Partij

Het Bedrijf of Mollie;

Persoons- gegeven(s)

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

SMP

De Stichting Mollie Payments, kantoorhoudend aan de Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam. SMP ontvangt en beheert de namens de het bedrijf ontvangen gelden. SMP is als derdengelden entiteit gelieerd aan Mollie B.V. en wordt derhalve door De Nederlandsche Bank in haar toezicht betrokken;

Storing

Een onaangekondigde onderbreking of onbedoelde wijziging in de werking van de Betaalmodule welke ertoe leidt dat de Betaalmodule niet de met het Bedrijf afgesproken functionaliteit levert;

Tegoed

De gelden welke door SMP zijn ontvangen namens het Bedrijf en waarop het Bedrijf, onder aftrek van de kosten van Mollie en eventueel andere door Mollie in rekening te brengen bedragen of door Mollie vast te houden gelden ter afdekking van het risico van mogelijke Terugvordering(en);

Terugvordering

Het ongedaan maken van een transactie, of het verzoek daartoe, gedaan door een Financiële Instelling of een Klant van een Financiële Instelling. Een dergelijke terugvordering heeft, afhankelijk van de gebruikte Betaalmethode vaak een eigen naam, zoals Storno (bij incasso) of Chargeback (bij credit cards);

Transactie(s)

Via de Website van het Bedrijf gegeven opdracht van Klant(en) tot betaling door Klant(en) voor producten en/of diensten van het Bedrijf, welke opdracht met behulp van de Betaalmodule ter financiële verwerking wordt aangeboden aan een of meer Financiële Instellingen;

Veiligheidsmaatregel

Elke procedure of maatregel welke door Mollie is opgesteld of wordt voorgesteld met het doel het risico op Fraude bij het gebruik van de Betaalmodule door het bedrijf te verminderen. Dergelijke veiligheidsmaatregelen kunnen door Mollie of het Bedrijf worden geïmplementeerd via beleid, processen en/of systemen;

Updates

Software welke fouten in de Betaalmodule corrigeert;

Upgrades

Software welke een aanvulling is op de functionaliteit en/of de veiligheid van de Betaalmodule;

Website

Een of meer door het Bedrijf in stand gehouden websites of andere diensten, zoals apps voor mobiele telefoons.

ONDERDEEL A: REIKWIJDTE OVEREENKOMST EN POSITIE VAN MOLLIE

Artikel A.1    Reikwijdte Overeenkomst

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle (juridische) handelingen tussen u en Mollie en blijft van toepassing na het beëindigen van de dienstverlening, ongeacht of u deze beëindiging expliciet aan ons heeft gecommuniceerd. De toepasselijkheid van enige andere (gebruiks)voorwaarden of overeenkomst wordt expliciet verworpen, tenzij expliciet overeengekomen tussen partijen. Een afwijking van deze Overeenkomst is alleen geldig indien deze schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen.

Artikel A.2    Positie van Mollie

De dienstverlening van Mollie stelt u in staat betalingen van uw Klanten te accepteren in ruil voor de door u geleverde producten en/of diensten. Mollie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten en/of diensten welke zijn aangeschaft door gebruikmaking van de Betaalmodule. Tijdens het leveren van de Betaaldiensten treedt Mollie op als technische dienstverlener voor de Financiële Instelling die de uiteindelijke Betaaldienst levert onder deze Overeenkomst.

ONDERDEEL B: AANMELDING BIJ MOLLIE

Artikel B.1    Registratieproces

De dienstverlening van Mollie is uitsluitend beschikbaar voor rechtspersonen en juridische constructies (bedrijven) en expliciet niet voor natuurlijke personen die betalingen willen ontvangen in de persoonlijke, familie of huishoudelijke sfeer. U bent verplicht zich bij Mollie te registreren alvorens u gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Registratie vindt plaats door het aanmaken van een Account. Mollie is verplicht bepaalde informatie over u op te vragen. Tijdens het registratieproces zal Mollie daarom informatie opvragen over onder meer de naam van uw bedrijf, de handelsnaam (indien van toepassing), adresgegevens, emailadres en telefoonnummer, nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer. U dient Mollie ook informatie te verstrekken over de uiteindelijk belanghebbende(n) van uw bedrijf. Tevens dient de persoon die u bij Mollie registreert daartoe bevoegd en gemachtigd te zijn. U bevestigt dat u een ingezetene bent van het land dat u opgeeft bij de registratie en dat u bevoegd bent zakelijke activiteiten te ontplooien in dat land.

U garandeert dat alle informatie welke u aan Mollie verstrekt compleet is en conform de waarheid en dat u uw informatie zoals geregistreerd bij ons actueel zult houden. U bent verplicht Mollie onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in bedrijfsnaam, bedrijfsstatus, bedrijfsstructuur, soort en omvang van de dienstverlening of enige andere relevante wijzigingen.

Mollie verschaft u een gebruikersnaam (partner ID) en een (tijdelijk) wachtwoord, dat u in bepaalde gevallen dient te wijzigen bij de eerste keer dat u inlogt bij Mollie. De door Mollie verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden. U bent verantwoordelijk voor schade voortkomend uit misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord en u zult Mollie onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies, diefstal en/of misbruik daarvan.

Artikel B.2    Website(profielen)

U bent verplicht alle websites (URLs) waarop de Betaaldiensten worden gebruikt bij Mollie te registreren. Dit kunt u doen door een websiteprofiel aan te maken in uw account voor iedere URL. Het is niet toegestaan de Betaalmodule te gebruiken op andere websites dan die expliciet en voorafgaand bij Mollie zijn geregistreerd. Ook is het niet toegestaan Transactie(s) via een ander websiteprofiel te initiëren dan het profiel behorend bij de website waarop de Transactie is geïnitieerd. Naast de URL dient u de handelsnaam te registreren waaronder u via deze URL zaken doet. Deze informatie kan door Mollie gebruikt worden in de wijze waarop Transactie(s) op het rekeningafschrift van Klanten wordt weergegeven. Mollie is niet verantwoordelijk voor enige kosten voortkomend uit het feit dat Klanten de handelsnaam van een specifieke Transactie op hun rekeningafschrift niet herkennen.

U garandeert dat de URL(s) die u registreert bij Mollie geen smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk materiaal of uitingen bevat. Mollie zal het gebruik van de Betaalmodule ten behoeve van dergelijke URLs (na constatering) onmiddellijk beëindigen.

Daar waar u de voor Klanten beschikbare Betaalmethode(n) vermeldt, dit niet beperkt tot de betaalpagina van uw website, bent u verplicht alle door u aangeboden Betaalmethode(n) op te nemen en dient u de Merk(en) behorende bij de Betaalmethode te tonen zoals voorgeschreven door de specifieke Betaalmethode. Geen van de Betaalmethode(n) of daaraan gekoppelde diensten mogen door u worden bekritiseerd of bewust verkeerd voorgesteld, noch is het u toegestaan activiteiten te ontplooien welke de belangen of Merk(en) van Mollie of de Betaalmethode(n) schaden. Mollie mag in een dergelijk geval het gebruik van de Betaalmodule staken.

Artikel B.3    Controle en Acceptatie

Na registratie controleren wij uw identiteit en beoordelen wij het risico dat uw bedrijfsactiviteiten vormen voor Mollie op basis waarvan wij besluiten de Betaaldiensten wel of niet aan u beschikbaar te stellen. Mollie kan hiervoor uw informatie, inclusief de Persoonsgegevens van uw rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) of uiteindelijk belanghebbende(n), delen met de Financiële Instelling, die haar eigen afweging kan maken ten aanzien van het gebruik van de Betaaldiensten. Voor deze controle-activiteiten kunnen wij u vragen additionele informatie beschikbaar te stellen, waaronder financiële overzichten, facturen, vergunningen of andere door de overheid uitgegeven identificaties of toestemmingen. Door acceptatie van deze Overeenkomst geeft u ons en de Financiële Instelling (indien dit noodzakelijk wordt geacht) toestemming informatie over u op te vragen en deze informatie ter beschikking te stellen aan derden waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijven welke zich bezighouden met de registratie van kredietwaardigheid en andere informatieverschaffers. Tevens geeft u deze derden hierbij toestemming dergelijke informatie over u aan ons te verschaffen. U bent zich ervan bewust dat dergelijke informatie (ook) naam, adres, (krediet)geschiedenis en andere data omvat. Mollie kan deze gegevens periodiek actualiseren om te bepalen of u doorlopend blijft voldoen aan onze voorwaarden en deze Overeenkomst.

U geeft Mollie hierbij toestemming informatie over u en uw aanvraag (ongeacht of de aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen) en uw Account te delen met Financiële Instelling(en). Hieronder valt informatie:

 1. over Transactie(s) zodat Mollie kan, en/of Financiële Instellingen kunnen, voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit wettelijke eisen of eisen van toezichthouders;
 2. voor gebruik in relatie tot het beheer en onderhoud van de Betaaldiensten;
 3. waarmee de gegevens over u kunnen worden geregistreerd of geactualiseerd en waar de gegevens bijdragen aan een verbetering van de Betaaldiensten;
 4. welke Mollie nodig heeft voor haar risicobeheersing.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we uw goedkeuring vragen een inspectie te uwer kantore uit te voeren of uw (financiële) administratie in te zien voor zover deze betrekking (kunnen) hebben op de mate en wijze waarop u aan deze Overeenkomst voldoet. In het geval u niet binnen vijf (5) dagen voldoet aan onze verzoeken tot informatie kan dit leiden tot schorsing of beëindiging van uw Account.

Indien expliciet door Partijen overeengekomen, kan Mollie uw informatie gebruiken om namens u een rekening aan te vragen bij de Financiële Instellingen of Intermediair(s) indien een dergelijke rekening benodigd is voor het verwerken van Transactie(s) via de Betaalmodule. In een dergelijk geval zal Mollie u informeren of een dergelijke rekening goed- of afgekeurd is.

ONDERDEEL C: DIENSTVERLENING VAN MOLLIE

Artikel C.1    Betaalmodule

Mollie zal zich inspannen de Betaalmodule voor u beschikbaar te houden. Mollie kan de volledige en permanente beschikbaarheid van de Betaalmodule echter niet garanderen. Mollie heeft daarbij het recht de Betaalmodule uit te schakelen vanwege onderhoud. Dit zal bij voorkeur ’s nachts plaatsvinden.Voorts heeft Mollie het recht op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de Betaalmodule. Mollie is niet gehouden bepaalde eigenschappen of functionaliteiten specifiek voor het Bedrijf te handhaven, te wijzigen en/of toe te voegen.

Mollie behoudt zich het recht voor haar dienstverlening aan u onmiddellijk te staken, toegang tot de Betaalmodule te ontzeggen en deze Overeenkomst te beëindigen indien Mollie (vermoedt dat) u handelt in strijd met deze Overeenkomst. Mollie behoudt zich hierbij het recht voor eventuele hierdoor geleden schade op u te verhalen.

Indien u de Betaalmodule gebruikt op een wijze zoals hierna omschreven kwalificeert dit gebruik in ieder geval (doch niet uitsluitend) als strafbaar, onrechtmatig en/of schadeveroorzakend in de volgende omstandigheden:

 1. Koop en/of verkoop van goederen en/of diensten waarvan de aan- en/of verkoop in land van herkomst en/of het land waarin de goederen en/of diensten worden aangeboden, in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift of de goede zeden;
 2. Het verkopen van producten en/of diensten door het bedrijf zonder die producten en/of diensten te (kunnen of willen) leveren aan Klant(en) binnen een redelijke termijn;
 3. Gebruik van Persoonsgegevens in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan wel het onvoldoende informeren van Klanten op een wijze als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 4. Hacking, phishing, onbevoegd binnendringen in de systeem- en/of netwerkinfrastructuur van Mollie, Financiële Instellingen, Intermediairs, Toeleveranciers en/of derden;
 5. Het incasseren van betalingen zonder rechtsgeldige overeenkomst tussen u en de Klant;
 6. Het opzettelijk misleiden van Klanten, Mollie, Financiële Instellingen, Intermediairs, Toeleveranciers en/of derden; en
 7. Het plegen van Fraude dan wel het bijdragen aan en/of het toestaan van frauduleuze activiteiten.

Artikel C.2    Betaalmethoden

De Betaalmodule stelt uw Klanten in staat van verschillende Betaalmethoden gebruik te maken. Iedere Betaalmethode heeft zijn eigen kenmerken, risico’s en voorwaarden, waaronder kosten(structuur), betaaltermijn, de manier waarop de uitbetaling plaatsvindt, en de mogelijkheid die Klanten wordt geboden betalingen te betwisten en terug te vorderen. Wij publiceren deze voorwaarden duidelijk op onze (openbare) website. Wanneer u een Betaalmethode inschakelt via het Dashboard gaan wij ervan uit dat u de kenmerken en voorwaarden van die Betaalmethode begrijpt en accepteert. Mollie kan in de toekomst nieuwe Betaalmethoden toevoegen welke over het algemeen geactiveerd dienen te worden alvorens ze in de Betaalmodule gebruikt kunnen worden. Mollie behoudt zich het recht voor Betaalmethoden te verwijderen uit de Betaalmodule en kan het bedrijf het gebruik van een specifieke Betaalmethode ontzeggen.

Artikel C.3    Vreemde valuta

Mollie biedt u de mogelijkheid betalingen van uw Klanten te ontvangen in meerdere (vreemde) valuta. Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zet Mollie de betalingen vervolgens voor u om naar een bedrag in euro’s. Het door u te ontvangen bedrag in euro’s wordt door Mollie per individuele betaling berekend aan de hand van een inkoopbedrag (combinatie van onder meer de koers van de valuta op het moment van betaling en kosten zoals deze in rekening worden gebracht door de leverancier van Mollie en een opslag. De opslag wordt door Mollie doorgaans vastgesteld op twee (2) procent van de aan Mollie in rekening gebrachte wisselkoers, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

Terugbetalingen aan uw Klant, ongeacht of deze plaatsvinden op uw initiatief of die van uw Klant, worden door Mollie omgerekend naar de (vreemde) valuta waarvan uw klant gebruik heeft gemaakt tijdens de betaling aan u. Uw klant ontvangt altijd het volledige bedrag van de betaling. Het bedrag dat aan u in rekening wordt gebracht voor een betaling wordt door Mollie berekend aan de hand van een inkoopbedrag (combinatie van onder meer de koers van de valuta op het moment van de terugbetaling en kosten zoals deze in rekening worden gebracht door de leverancier van Mollie) en een opslag. De opslag wordt door Mollie doorgaans vastgesteld op twee (2) procent van de aan Mollie in rekening gebrachte wisselkoers, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

ONDERDEEL D: UW VERPLICHTINGEN

Artikel D.1    Verboden activiteiten

U zult uitsluitend betalingen accepteren en via Mollie’s Betaalmodule verwerken voor rechtmatige verkoop van legale goederen en diensten. Er zijn bepaalde categorieën van bedrijven en activiteiten waarvoor de Betaaldiensten niet gebruikt kunnen worden. De meeste van deze categorieën worden opgelegd door de Financiële Instellingen en Intermediair(s) welke door Mollie gebruikt worden voor de verwerking van Transactie(s). Mollie houdt een lijst van verboden activiteiten bij. Activiteiten waar Mollie haar dienstverlening niet voor kan aanbieden omvatten onder meer (doch niet uitsluitend) de volgende categorieën: producten of diensten die een onacceptabel risico (kunnen) vormen voor de reputatie van Mollie, erotische content of diensten, hoog risico financiële producten of diensten, bepaalde geneesmiddelen, illegale of gestolen producten/diensten, illegale kansspelen, verdovende middelen en bepaalde voedingssupplementen. De volledige lijst van verboden activiteiten, producten en diensten is door Mollie beschikbaar gesteld via haar (openbare) website. Mollie kan deze lijst te allen tijde wijzigen en activiteiten verwijderen of toevoegen.

Door registratie bij Mollie bevestigt u dat u onze dienstverlening niet zal gebruiken voor andere activiteiten dan die tijdens de registratie bij Mollie zijn goedgekeurd of expliciet achteraf door Mollie zijn goedgekeurd. Indien Mollie meent dan wel vermoedt dat u (desondanks) betalingen accepteert voor verboden activiteiten als bedoeld in deze Overeenkomst, beëindigt u deze verboden activiteiten onmiddellijk op verzoek van Mollie. Indien u de verboden activiteiten niet binnen de door Mollie gestelde termijn heeft beëindigd, behoudt Mollie zich het recht voor de Overeenkomst per direct op te zeggen. In geval van twijfel dient u contact op te nemen met Mollie Support voor nadere informatie.

Artikel D.2    Naleving wet- en regelgeving

U staat er voor in en garandeert dat al uw activiteiten, zowel online als offline, voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en deze Overeenkomst. U zorgt voor een correct gebruik van de Betaalmodule en de manier waarop de Betaalmodule wordt toegepast. U zult uw Klanten informeren hoe zij de Betaalmodule op een juiste en veilige manier kunnen gebruiken. Verder garandeert u dat u geen handelingen verricht of nalaat – en ziet erop toe dat uw Klanten geen handelingen verrichten of nalaten – waarvan u weet of redelijkerwijs dient te weten dat dit handelen of nalaten leidt tot een gebruik van de Betaalmodule dat strafbaar en/of onrechtmatig is, dan wel mogelijk schade veroorzaakt.

Artikel D.3    Informatievoorziening

U bent verantwoordelijk voor het duidelijk en overzichtelijk opnemen van de volgende informatie op uw site:

 1. uw contactinformatie (of dat van de klantenservice) bestaande uit (ten minste) adres, telefoonnummer en emailadres;
 2. informatie inzake de prijzen van uw producten en/of diensten;
 3. bezorginformatie, met name tijdslijnen en kosten;
 4. betalingsvoorwaarden;
 5. waar relevant, informatie inzake abonnementen, de duur van een abonnement en de wijze waarop deze kan worden opgezegd.

U zult ook duidelijk en pro-actief enige vertraging in bezorging of het annuleren van een order communiceren. Indien Mollie klachten ontvangt over u en dergelijke klachten maken een onderzoek of andere activiteiten uitgevoerd door Mollie noodzakelijk, zulks te bepalen door Mollie, dan heeft Mollie het recht u voor dit onderzoek nader te bepalen kosten in rekening te brengen.

ONDERDEEL E: BETALINGEN EN TEGOEDEN

Artikel E.1    Waarborging Derdengelden

Mollie heeft de plicht de geldmiddelen welke namens u zijn ontvangen, veilig te stellen. Mollie maakt hiervoor gebruik van een separate entiteit, Stichting Mollie Payments (SMP). Partijen erkennen en stemmen in met het feit dat SMP gelden namens Partijen ontvangt en bewaart op de wijze zoals geïnstrueerd door Mollie. SMP is niet gehouden de correctheid van deze instructies van Mollie te verifiëren. Iedere betaling gedaan door SMP is derhalve gedaan op instructie van Mollie en iedere incorrecte betaling is derhalve de consequentie van een incorrecte instructie daartoe door Mollie. Ieder verzoek van u voor een betaling van een bedrag waar u recht op heeft of recht op meent te hebben, zal derhalve een verzoek zijn aan Mollie en u doet hierbij expliciet afstand van uw recht het bedrag te eisen van SMP of juridische actie te ondernemen een dergelijk bedrag van SMP te eisen.

Artikel E.2    Tarieven

Mollie brengt een tarief per succesvolle Transactie in rekening. De hoogte van de tarieven welke Mollie u in rekening brengt wordt getoond in uw Dashboard. Daar waar dit niet het geval is zal het basistarief van kracht zijn dat wordt getoond op de openbare website van Mollie.

Mollie is gerechtigd de tarieven eenzijdig aan te passen. Indien dit een verhoging van het tarief betreft, zullen wij dit ten minste één (1) maand voordat dit nieuwe tarief van kracht wordt schriftelijk, via email of via het Mollie Dashboard aan u meedelen. Indien u ons binnen één (1) maand na het ontvangen van deze informatie van Mollie schriftelijk of via email op de hoogte stelt van het feit dat u het niet eens bent met deze verhoging, heeft u het recht deze Overeenkomst per de datum waarop het nieuwe tarief van kracht wordt te beëindigen. Zonder bericht van uw kant en/of het uitblijven van het opzeggen van de Overeenkomst, zal de tariefsverhoging van kracht worden per de datum zoals door Mollie initieel vastgesteld.

Alle tarieven genoemd in deze Overeenkomst of op de site van Mollie zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij expliciet anders vermeld.

Artikel E.3    Transacties

Mollie verwerkt uitsluitend Transacties welke geautoriseerd zijn door de relevante Intermediair(s) en/of de Financiële Instelling welke betrokken zijn bij de specifieke Betaalmethode en/of Klant. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle van de correctheid van de aan de Betaalmodule aangeboden Transactiegegevens in relatie tot de aanschaf van de producten en/of diensten.

Bij iedere Transactie is uitsluitend sprake van een contractuele relatie tussen u en Klant(en) enerzijds en een Financiële Instelling en Klant anderzijds. Mollie en SMP staan uitdrukkelijk buiten deze contractuele relatie(s), hetgeen betekent dat voor SMP en/of Mollie ook geen verplichtingen bestaan of ontstaan als gevolg van die contractuele relatie(s).

Artikel E.4    Terugvorderingen

Mollie geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Transacties welke geautoriseerd en afgerond zijn, maar welke in een later stadium in welke vorm dan ook worden teruggedraaid door de Klant of de Financiële Instelling. Dergelijke Terugvorderingen kunnen het gevolg zijn van (niet limitatief):

 1. een geschil met de Klant;
 2. ongeautoriseerde of onjuist geautoriseerde Transacties;
 3. Transacties die niet voldoen aan de regels van het relevante transactie verwerkende netwerk of de betrokken kaartuitgevende instantie of deze Overeenkomst of welke onwettig of verdacht geacht worden, of
 4. andere redenen aangevoerd door het Kaartnetwerk, de Financiële instelling of de kaart uitgevende instelling van de Klant.

U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Terugvordering ongeacht de reden of de timing ervan, ook indien een Terugvordering reeds is beëindigd. In het geval van een Terugvordering bent u onmiddellijk aansprakelijk jegens Mollie voor het gehele bedrag van de Terugvordering vermeerderd met eventuele kosten en boetes, inclusief de boetes die Mollie vanuit de Intermediair(s) en Financiële Instelling opgelegd zou kunnen krijgen. U stemt ermee in dat Mollie, en geeft Mollie daartoe hierbij toestemming, de totale vordering uit hoofde van de Terugvordering kan verrekenen met uw vordering op Mollie, dan wel kan debiteren van de bij Mollie bekende bankrekening welke gebruikt wordt voor de uitbetaling van Transacties. Indien Mollie niet in staat is deze vordering zelf te innen, zult u Mollie op eerste verzoek het volledige bedrag uitbetalen.

In aanvulling op bovenstaande is Mollie gerechtigd, bij een vermoeden dat een bepaalde Transactie kan resulteren in een Terugvordering, het bedrag van de mogelijke Terugvordering vast te houden, dan wel in te houden op door u nog te ontvangen tegoeden, tot het moment waarop:

 1. een Terugvordering is vastgesteld als gevolg van een klacht van een Klant, in welk geval de Financiële Instelling de gelden zal vasthouden;
 2. een Terugvordering succesvol door u is betwist;
 3. onder de relevante wet- of regelgeving de periode is verstreken gedurende welke een Klant de bewuste Transactie kan betwisten; of
 4. wij hebben vastgesteld dat een Terugvordering niet meer zal plaatsvinden.

U heeft de mogelijkheid de u opgelegde Terugvorderingen te betwisten. Wij kunnen u hierbij assisteren door middel van notificaties en software. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor onze rol of onze assistentie in het betwisten van de Terugvordering. U verklaart ons tijdig, voor uw eigen rekening, te voorzien van de noodzakelijke informatie om de Terugvordering te onderzoeken en te helpen oplossen. U geeft ons toestemming relevante informatie te delen met de kaarthouder, de kaart uitgevende instelling en de Financiële Instelling om een dispuut te helpen oplossen. U bent zich ervan bewust dat het ons niet tijdig voorzien van complete en accurate informatie kan resulteren in een definitieve, onomkeerbare Terugvordering.Indien de kaart uitgevende instelling of de relevante Intermediair(s) een dispuut niet in uw voordeel beslecht(en), kunnen wij het bedrag van de Terugvordering en de daaraan gerelateerde kosten van u vorderen, zoals beschreven in deze Overeenkomst. We behouden ons het recht voor kosten in rekening te brengen voor ons onderzoek en de bemiddelende rol inzake Terugvorderingen.

Mollie, de Financiële Instellingen of de Intermediair(s) kunnen besluiten dat u verantwoordelijk bent voor een excessief aantal Terugvorderingen. Een excessief aantal Terugvorderingen kan resulteren in aanvullende kosten en boetes. Ook kunnen ze leiden tot beperkingen in de wijze waarop u gebruik kunt maken van onze dienstverlening, waaronder maar niet beperkt tot:

 1. wijzigingen in de voorwaarden voor en hoogte van een door Mollie vast te houden garantie;
 2. verhoging van de in rekening gebrachte kosten;
 3. vertraging in uitbetalingen, of
 4. mogelijke schorsing of beëindiging van de door Mollie geleverde Betaaldiensten.

In het geval van een excessief aantal Terugvorderingen, kunnen de betrokken Financiële Instellingen en/of Intermediairs ook additionele controles en beperkingen doorvoeren in de verwerking van uw Transacties.

Artikel E.5    Tegoeden

Alle betalingen uitgevoerd door uw Klanten via een of meer Transactie(s) worden, na aftrek van de kosten welke ingehouden worden door de Financiële Instelling welke niet vervat zijn in de tarieven van Mollie, ontvangen door SMP. SMP is een separate entiteit welke als enige doel heeft de gelden welke namens u ontvangen zijn, veilig te stellen. SMP houdt bedragen welke u aan Mollie verschuldigd bent voor Mollie en het restant voor u. Waar nodig geeft u hierbij aan Mollie de volmacht alle betalingen welke betrekking hebben op uw Transacties(s) te ontvangen op de rekening(en) van SMP.

Artikel E.6    Uitbetalingen

De uitbetaling van een Tegoed aan u wordt gedaan vanaf een drempelwaarde, veelal € 5, – (zegge: vijf euro), tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. In het geval Mollie een verschil constateert in de aan u gedane betaling en het nog uitstaande Tegoed, behoudt Mollie zich het recht voor het verschil te verrekenen of de incorrecte betaling terug te vorderen tot de situatie is gecorrigeerd. U kunt de frequentie van de uitbetaling instellen in het Dashboard.

Mollie is gerechtigd de frequentie van uitbetalingen te wijzigen of Betaaldiensten en uitbetalingen (tijdelijk) te staken, dan wel transacties te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van klachten, beslagleggingen of onderzoek naar mogelijke fraude (zie ook artikel F.1). Uw verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Betaalmodule blijven gedurende deze periode onverkort van kracht.

Artikel E.7    Marktplaats

Als Deelnemer van een Marktplaats stemt u ermee in dat de Marktplaats entiteit inkijkrechten heeft in uw Account en dat Mollie tegoeden van u mag overboeken naar het account van de Marktplaats entiteit. Voor zover vereist geeft u volmacht aan Mollie om gelden over te boeken naar het Account van de Marktplaats entiteit.

De Marktplaats entiteit geeft voor zover vereist volmacht aan Mollie om gelden van haar account over te boeken naar het account van een aangesloen Deelnemer.

De Marktplaats entiteit is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Terugvordering zoals bedoel in artikel E.4. Terugvorderingen worden volledig uitgevoerd via het Account van de Markplaats entiteit.

ONDERDEEL F: VEILIGHEID EN GEHEIMHOUDING

Artikel F.1    Fraude

Mollie heeft het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen dan wel de Dienstverlening of uitbetalingen tijdelijk te staken in het geval van (een vermoeden van) Fraude, indicaties van Fraude en/of situaties waarin nader onderzoek gedaan dient te worden. U zult via email of telefonisch hiervan op de hoogte worden gesteld, tenzij een dergelijke notificatie niet wenselijk wordt geacht in het kader van het onderzoek; Mollie is niet aansprakelijk voor schade welke geleden wordt als gevolg daarvan.

Artikel F.2    Veiligheid en Fraudemaatregelen

Mollie kan u veiligheidsprocedures en -maatregelen aanreiken of suggereren met het oog op het terugdringen van Fraude. Deze procedures en maatregelen kunnen processen of systemen omvatten welke ontwikkeld zijn door Mollie of door derden, inclusief maar niet beperkt tot, het introduceren van zogenaamde (two-factor) authenticatie voor het inloggen in het Dashboard. U stemt ermee in deze procedures en maatregelen te beoordelen en daaruit dat te kiezen wat passend is voor uw activiteiten teneinde u te beschermen tegen ongeautoriseerde transacties en, indien nodig, aanvullende procedures en systemen te gebruiken welke niet door Mollie worden aangereikt. Het uitschakelen van of de weigering de veiligheidsmaatregelen en/of -procedures te gebruiken, verhoogt de kans op ongeautoriseerde transacties.

Indien voor u van toepassing, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens van verloren of gestolen kaarten waarmee goederen en/of diensten op uw Website worden aangeschaft. Mollie is niet verantwoordelijk voor en vrijwaart u ook niet van verliezen of schade veroorzaakt door het gebruik van verloren of gestolen data bij de Betaaldiensten. Dit heeft ook betrekking op verliezen welke ontstaan door het gebruik van verloren of gestolen creditcards om aankopen te doen via uw Website of veroorzaakt door het in verkeerde handen raken van de gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel F.3    Geheimhouding

Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van de Overeenkomst.

Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekendgemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.

Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.

Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere Partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving, dan wel die Mollie verplicht is aan een Intermediair aan te leveren op basis van met zodanige Intermediair gemaakte afspraken.

Mollie is gerechtigd informatie (inclusief vertrouwelijke informatie) te verstrekken aan een Intermediair en/of een Financiële Instelling in het geval van (een vermoeden van) frauduleus gebruik van de Betaalmodule en/of op verzoek van een Intermediair en/of Financiële Instelling.

ONDERDEEL G: PRIVACY

Artikel G.1    Verantwoordelijkheden Partijen in het kader van gegevensbescherming

In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vindt verwerking van Persoonsgegevens plaats. Met betrekking tot de verwerking van deze Persoonsgegevens zijn beide Partijen verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zover zij zelfstandig de doeleinden en de middelen voor verwerking bepalen. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van Persoonsgegevens. Indien gevraagd, informeren Partijen elkaar over de getroffen beveiligingsmaatregelen.

Mollie is verantwoordelijk voor de bescherming van de Betaalgegevens welke zij in haar bezit heeft en zal alle, uit commercieel oogpunt redelijke, administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw Persoons- en Betaalgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of onbedoeld verlies of wijziging. Ondanks voorgaande kan Mollie niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door Mollie genomen beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen en de Persoons- en/of Betaalgegevens gebruiken voor malafide doeleinden. U accepteert dit risico als u ons Persoonsgegevens van u en uw Klanten verstrekt.

Mollie zal Persoonsgegevens verwerken in het kader van haar dienstverlening, in verband met wettelijke verplichtingen, en ter waarborging van de veiligheid en integriteit van onder meer haar organisatie en de financiële sector. Voor de verwerking van Transacties en uitbetalingen werkt Mollie samen met verschillende financiële instellingen en deelt Mollie Persoonsgegevens met financiële instellingen.

Mollie zal Persoonsgegevens alleen aan derden ter beschikking stellen in het kader van haar dienstverlening. Daarnaast kan Mollie, in geval van klachten of vragen van uw Klanten, uw contactinformatie delen met uw Klanten.

Artikel G.2    Gegevensbescherming gebruikers

U zult in uw overeenkomst met uw Klant, of in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie met uw Klant, vermelden dat u van Mollie gebruikmaakt voor de verwerking van Transacties en dat in dit kader Persoonsgegevens van uw Klant met Mollie gedeeld worden. Voor zover van toepassing zult u ervoor zorgdragen dat uw Klant Mollie direct of indirect alle benodigde (expliciete) toestemmingen verleent als bedoeld in de van toepassing zijnde privacywetgeving.

U garandeert dat u voldoet aan alle vereisten die de AVG stelt aan de verwerking van Persoonsgegevens zoals deze aan de Betaalmodule worden aangeboden door u als Bedrijf of door uw Klanten. In het geval u niet voldoet aan deze verplichting of in het geval dat een Intermediair of Financiële Instelling, rechter of overheidsinstelling dit verzoekt of vereist van Mollie, zal Mollie gerechtigd zijn haar verplichtingen jegens u op te schorten.

U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de data op uw Website(s), uw app of anderzijds in uw bezit. U stemt ermee in te voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale en internationale wet- en regelgeving die betrekking hebben op het verzamelen, beveiligd opslaan en de verspreiding van Betaalgegevens of Persoonsgegevens op uw site, uw app of anderszins.

Indien voor u van toepassing, zult u te allen tijde voldoen aan de regels zoals vastgelegd in de (relevante delen van de) Payment Card Industry Data Security Standards (PCI-DSS) en de Payment Application Data Security Standards (PA-DSS). Indien (desondanks) toch sprake is van een zogenoemde ‘Account Data Compromise’ (ADC) en deze plaatsvindt door uw toedoen, bent u hiervoor aansprakelijk. In het geval Mollie en/of een intermediair onderzoek doet naar aanleiding van een ADC en aan dit onderzoek kosten zijn verbonden, accepteert u deze kosten bij dezen en bij voorbaat, echter alleen voor zover Mollie de omvang, dan wel een indicatie, van deze kosten voorafgaand met u heeft gedeeld. Informatie over PCI-DSS vindt u op de website van de PCI Council.

Indien Mollie het nodig acht te controleren of u voldoet aan genoemde PCI-standaarden, zult u per omgaande de documentatie verstrekken waaruit dit duidelijk en ondubbelzinnig blijkt. U verklaart alleen gebruik te maken van toeleveranciers die voldoen aan de PCI-standaarden waar het gaat om de opslag en het transport van Betaaldata met name, maar niet uitsluitend, betrekking hebbend op het kaartnummer (het zogenaamde Primary Account Number of PAN), de expiratiedata van kaarten en de CVV2-code. U wordt aangeraden dergelijke data in het geheel niet op te slaan en bent zich ervan bewust dat het te allen tijde strikt verboden is de CVV2-code in enige vorm op te slaan.

In het geval van (het vermoeden van) een datalek bij uw organisatie waar mogelijk Betaalgegevens bij betrokken zijn, dient u Mollie onverwijld, en in geen geval later dan twee dagen (48 uur) na ontdekking van het datalek, op de hoogte te stellen van dit datalek. Mollie of een andere Financiële Instelling kunnen additionele informatie verzoeken met betrekking tot dit datalek in welk geval u dergelijke informatie per omgaande zult verstrekken.

Artikel G.3    Uw privacyrechten

U heeft het recht om, op verzoek, de Persoonsgegevens welke Mollie van u verwerkt in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen, tenzij Mollie op grond van een wettelijke verplichting niet kan voldoen aan uw verzoek. U heeft daarnaast het recht op dataportabiliteit. Een dergelijk verzoek kan worden gedaan tot 30 (dertig) dagen na beëindiging van uw Overeenkomst met Mollie. Mollie zal ervoor zorgdragen dat uw gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat aan u wordt verstrekt.

Artikel G.4    Privacyrechten betrokkenen

Partijen zullen betrokkenen (veelal consumenten) van wie zij Persoonsgegevens verwerken op deugdelijke wijze informeren over hun privacyrechten en zullen ervoor zorgdragen dat deze rechten redelijkerwijs uitgeoefend kunnen worden. Partijen zullen elkaar waar (redelijkerwijs) nodig bijstaan bij het voldoen aan deze verplichtingen zoals gesteld in de van toepassing zijnde privacywetgeving.

Indien een betrokkene bij Mollie of u zijn of haar rechten wenst uit te oefenen, en Mollie of het Bedrijf van mening is dat de betrokkene dit recht bij de andere Partij dienst uit te oefenen, verwijst Mollie of het Bedrijf de betrokkene naar de andere Partij.

ONDERDEEL H: SLOTBEPALINGEN

Artikel H.1    Derdenbeding

Partijen erkennen dat deze Overeenkomst tevens een derdenbeding (als bedoeld in artikel 6:253 BW) inhoudt voor en ten behoeve van SMP. Rechten van Partijen onder deze Overeenkomst behoeven geen goedkeuring van enige derde partij.

Artikel H.2    Vrijwaring

U vrijwaart Mollie en SMP voor aanspraken (alsmede alle kosten die in het kader van een dergelijke aanspraak door Mollie gemaakt worden) van Klanten, Financiële Instellingen, Intermediairs en/of derden voortvloeiend uit:

 1. misbruik door het bedrijf van de Betaalmodule, zoals gedefinieerd in artikel C.1;
 2. gebreken aan de Website en/of gebreken aan de door het bedrijf aangeboden producten en/of diensten;
 3. het niet-nakomen door het bedrijf van verplichtingen die voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 4. niet-nakoming en/of onrechtmatig handelen in de ruimste zin van het woord door u ten opzichte van Klanten en/of derden.

Artikel H.3    Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidstelling van Mollie dient schriftelijk te gebeuren nadat Mollie een redelijke periode heeft gekregen een passende oplossing te bieden. Indien Mollie aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door u geleden schade, zal Mollie slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste (investerings)kansen, gemiste besparingen.

Indien en voor zover Mollie aansprakelijk is jegens u, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat u ter zake van deze Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Mollie heeft voldaan in de vorm van in rekening gebrachte tarieven. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Mollie beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Mollie ontvangen bedragen krachtens Overeenkomst, exclusief BTW. De aansprakelijkheid van Mollie is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident. Iedere claim tegen Mollie verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan u is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Mollie.

Artikel H.4    Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk in het geval van overmacht. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Partijen liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Partijen in redelijkheid niet kunnen worden gehouden hun verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Mollie, het bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan Mollie, het bedrijf, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Mollie of door haar ingeschakelde derden.

Artikel H.5    Intellectueel Eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van het platform of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Mollie.

U heeft een gebruiksrecht ten aanzien van een Betaaldienst voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in deze Overeenkomst doet overigens enig recht aan u toekomen ten aanzien van het platform en/of de Betaalmodule of daarmee verband houdende zaken.

U heeft nimmer het recht enige aanpassing op het platform en/of de Betaalmodule te maken, noch heeft u het recht enige kopie daarvan te maken, het platform en/of de Betaalmodule te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Artikel H.6    Klachten, Storingen en Ondersteuning

Wanneer u een probleem constateert waardoor de Betaalmodule niet te gebruiken is op de wijze als bepaald in de Overeenkomst, dient u dit zo snel mogelijk te melden bij Mollie. Mollie zal de melding verwerken in haar registratiesysteem en zich vervolgens maximaal inzetten binnen een redelijke termijn tot een remedie te komen voor een Storing, zodat de Betaalmodule weer de overeengekomen functionaliteit biedt. Mollie zal zich gedurende kantooruren beschikbaar houden voor een redelijk niveau van technische ondersteuning aan u bij het gebruik van de Betaalmodule.

U bent zelf als enige verantwoordelijk voor ondersteuning aan Klanten. U heeft de verantwoordelijkheid binnen redelijke termijn te antwoorden op een email van Klanten waar de vragen in de email betrekking hebben op het gebruik van de Betaalmodule.

U dient Mollie zo snel mogelijk na constatering op de hoogte te stellen van een Storing. In het geval van een Storing, dient het volgende protocol gevolgd te worden:

 1. u dient Mollie zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de Storing;
 2. Mollie zal zorgdragen voor de registratie en zal u voorzien van een ticket(nummer) als referentie naar de Storing;
 3. Mollie zal een onderzoek starten naar de Storing en zich inspannen binnen een redelijke tijd tot een Oplossing te komen;
 4. Mollie zal u informeren over de gerealiseerde Oplossing.

Artikel H.7    Verklaringen omtrent Financiële Instellingen

De volgende Financiële Instellingen treden op als verwerker:

 • Voor Transacties verwerkt onder de merken van Mastercard en Visa: Valitor hf, kantoorhoudend Laugavegur 77 – 101 Reykjavík, Sími 525-2000, IJsland met telefoonnummer +354 525 2000;
 • Voor Transacties onder het American Express merk worden verwerkt door American Express Travel Related Services Company INC en/of American Express Payment Services Limited, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam-Zuidoost, telefoon: +31 20 504 8504.

Beide Financiële Instellingen verklaren dat:

 1. zij de betrokken partij(en) zijn die over de licenties beschikken om de verwerking van genoemde Transactie(s) aan u aan te bieden;
 2. zij in die hoedanigheid onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
 3. zij verantwoordelijk zijn u op de hoogte te stellen van de regels waaraan u dient te voldoen uit hoofde van de genoemde merken, maar dat deze informatie via Mollie aan u kan worden verstrekt;
 4. zij verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke uitbetaling van tegoeden;
 5. zij verantwoordelijk zijn voor alle gelden welke in tijdelijk worden vastgehouden als garantie voor mogelijke Terugvorderingen (zie hiervoor artikel E.4).

Artikel H.8    Duur, einde en overdracht van deze Overeenkomst

Deze Overeenkomst treedt in werking vanaf het moment waarop u deze Overeenkomst heeft geaccepteerd. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, daarbij een termijn in acht te nemen van ten minste één (1) kalendermaand. Iedere partij kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang (schriftelijk) beëindigen in het geval de andere Partij:

 1. failliet is verklaard, uitstel van betaling is verleend, haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt of is geliquideerd;
 2. gedurende een periode van 30 (zegge: dertig) dagen niet meer aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst heeft voldaan en daartoe (schriftelijk) in gebreke is gesteld door de andere Partij.

Artikel H.9    Diverse overige bepalingen

Deze Overeenkomst treedt in de plaats van alle vorige overeenkomsten welke terzake aangegaan zijn tussen Partijen, ongeacht of deze overeenkomsten mondeling zijn gemaakt of schriftelijk zijn vastgelegd. Mollie behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst te wijzigen. De kennisgeving hiervan kan schriftelijk, per e-mail of via het Mollie Dashboard plaatsvinden. De wijzigingen treden één (1) maand na kennisgeving in werking, tenzij anders bepaald. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze wijzigingen, heeft u het recht de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.

Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en Partijen zullen geschillen voorleggen aan de rechtbank te Amsterdam. Indien de rechtbank artikelen uit deze Overeenkomst ongeldig verklaart, blijven de overige artikelen ongewijzigd van kracht.

Mollie heeft het recht bepaalde onderdelen van haar dienstverlening uit te besteden aan derde partijen.

Overdracht door u van deze Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mollie, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden. U verleent bij deze bij voorbaat toestemming aan Mollie, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door Mollie gewenst moment, aan een door Mollie aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt het u zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.

Gebruiksovereenkomst historie